Verãtwoordinge didrichs Sonoy Gouverneur ende Duerste inden Noorderquartier van Hollandt, Op zekere beschuldinghe by zyne...