Lysten, hoedanigh de volgende Compagnien te Paert, Dragonders en te Voet Ter Finantie van Hollandt werden gereguleert in...