• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Dertiende Deel.
 • onbekend
 • Meester, J.F. de
 • 't Verwerd Europa, Ofte Politijke en Historische Beschryvinge Der waare Fundamenten en Oorsaken van de Oorlogen en Revolutien in Europa, voornamentlijk in en omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664. gecauseert door de gepretendeerde Universele Monarchie der Franssen. Verdeelt in drie Deelen, Waar van het I. Verhandelt het interest van Staat, so in 't algemeen, als in 't bysonder van yder Potentaat en Republyk in Europa. II. De Fransse Desseynen, Maximen, Kuyperyen aan alle Hoven van 't Christenrijk, haaren Staat, Voordeel, Rijkdom, Proceduyren en Oorlogs-Preparatien tegens de Nederlanden; Als mede de Constitutie, Alliantien en Oorlogs-preparatien van den Vereenigden Staat. III. Een pertinente Historie van alle Oorlogs-actien in en na den jaare 1672. in Europa voorgevallen; Mitsgaders de Burgerlijke Beroerten in de Hollandsche en Zeeusche Steden, &c. Beschreven door Mr. Petrus Valkenier, Advoct. Met bygevoegde Authentijke Stukken. Tweede Druk.
 • Fortification Ov Architectvre Militaire tant offensive que defensive; Suputee et dessignee Par Samuel Marolois
 • Reglement, Vor die Köningl. Preussische Infanterie, Worinn enthalten: Die Evolutions, das Manual und die Chargirung, Und Wie der Dienst im Felde und in der Garnison geschehen soll, Auch wornach die sämtliche Officiers sich sonst zu verhalten haben. Desgleichen Wie viel an Tractement bezahlet und darvon abgezogen wird, auch wie die Mundirung gemachet werden soll. Ordnung halber In XII. Theile, ein jeder Theil in gewisse Tituls, ein jeder Titul in gewisse Articels abgefasset.
 • Tome Premier.
 • Bremmer
 • Blindenbach, W.L.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Regiment Dragonders, Vaynes van Brakell, Jhr. W.G.L. de
 • De La Charge Des Govvernevrs Des Places. Par Messire Anthoine De Ville Cheualier: Ov` Sont Contenvs Tovs Les Ordres qu'on doit tenir pour preparer les choses necessaires dans vne place, tant pour la conseruer, comme pour la deffendre, & pour s'empescher de toute sorte de surprises; Vn Discovrs Facile Povr Reconnoistre Tovs les deffauts des places, & pour y sçauoir remedier. Vn Abregé De La Fortification, Ov` Il Est, traitté en quoy consiste la perfection, & tout ce qu'vn Caualier & vn homme de Commandement en doit sçauoir, pour en discourir, & pour s'en seruir: De Plvs Y Est Adiovsté Vn Traitté des Parties de guerre.
 • Weesie, J.L.
 • Handboekje Voor Neerlands Schutteryen, in Vraagen en Antwoorden.
 • Resolutie Van de Heeren Staaten van Gelderland in dato den 13. Junius 1754. op het subject van de Voogdye, inval Haar Koninglyke Hoogheyd de Vrouwe Gouvernante (geduurende de minderjaarigheyd van Syn Hoogheyd den Heer Erf-Stadhouder of (by desselfs vooroverlyden) van Mevrouwe de Princesse Carolina) iets menschelyks mogt overkomen; Als meede omtrent 't waarneemen van 't Capitainschap Generaal, met en nevens de Instructie daaromtrent voor den Heer Hartog Louïs van Brunswyk.
 • Sorg, J.M.
 • Boomgaart, A.
 • Appian Alexandrin Des Gverres Des Romains. Tradvit De Grec En Francois. Par Me Odet Philippe, Sieur des Mares, Conseiller du Roy au Siege de Falaize.
 • Gleenewinkel Kamperdijk, J.
 • Zesde Deel.
 • Het Derde Boeck Der Kryghs-Oeffeninge, VVaer in klaer ende duydelijck wordt aengewesen; voor eerst, de manier en gewoonte van de dracht der Wapenen, onder de Compagnien Guardes van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; 't marcheren en staen in ordre met de Compagnien ende de Regimenten, met verscheyde aenwysingen, om sich in Bataillie of Slagh-ordre te stellen, tegens de Ruyterye.
 • L'Architectvre Militaire Moderne, Ou Fortification: Confirmée par diverses histoires tant anciennes que nouvelles, & enrichie des Figures des principales Forteresses qui sont en l'Europe, par Matthias Dögen, Natif de Drambourg en la Marche. Mise en François par Helie Poirier, Parisien.
 • Premiere Partie.
 • Reitsma, S.
 • Eerste Deel. Beginnend met het Geslagt, en geboorte van de Prins, en eindigende met desselfs vertrek nae Duytsland, en met de komst van den Hertog van Alba in de Nederlanden. Tweede Druk.
 • Fonctions Des Généraux, Ou L'Art De Conduire Une Arme'e, Contenant la Pratique des Marches, Campemens & Evolutions des Armées, &c. Par Mr. De Grimaret. Avec une Architecture Militaire ou l'Art de Fortifier les Villes de quelque Assiéte ou Figure qu'elles soient; & les Noms, les Maximes, & les Instructions nécessaires à ce sujet, contenant un Abrégé de Géometrie, Par le Chevalier De Saint Julien. Ouvrage très utile à tous les Généraux, & Oficiers depuis les plus hauts jusqu'aux Subalternes.
 • Mulken, J.J. van
 • Luppes, M.M.F.
 • Nederlantsche Oorloghen, beroerten, ende Borgerlijcke oneenicheyden, Beginnende Mette Opdrachte der selver Landen, gedaen by Keyser Karel de V. aen zijnen zoon Koninck Philippus van Spangien, tot de droevige doot van zijn Excell. Willem Prince van Orangien hoogl. memor. Beschreven Door Pieter Bor Christiaensz.
 • Feuilletau de Bruijn, G.F.
 • Corpus Juris Militaris, Waer in begrepen 't Hollandts Krijgs-Recht En Articul-Brief Met nodige Aenmerckingen ende Rechtsgronden verclaert Door P. Pappum van Tratsberg JC. Voor desen gedrukt, en nu uyt t'Hoog-duyts daer by gedaen Keysers Maximiliani II. Artikel-Brief, Met XXXIII. Artikelen uyt Caroli V. Pijnlicke Hals-gerichts Ordonning: Nevens Sweedisch, Deenemarckisch, en Switsersche Krijgs-Rechten Alle Oversten, Capiteynen, Bevel-hebbers, en andere Militaire Persoonen, en Reghts-geleerden seer dienstigh en hooghnoodigh.
 • Tome Premier.
 • Ypey, F., 2e Regiment Huzaren (1867-1922), Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Hagdorn, H.J.A.
 • Recuil [sic] Der Militaire Ordonnantien Van Haar Hoogh Mog. de Heeren Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden, en van den Raad van Staate, voor de Troupes in dienst zynde van haar Hoogh Mog. Den Derden Druck, Van seer veel fouten gesuyvert, en met veele Reglementen en Ordonnantien, vermeerdert tot den jare 1719. incluys. Recueil Des Ordonnances Militaires De Leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies, & du Conseil d'Etat, pour le Reglement des Troupes qui sont au service de leurs Hautes Puissances. Troisieme Edition, Corrigée & augmentée de plusieurs Ordonnances & Reglemens jusques à l'année 1719. inclusivement.
 • Matthiae Dögen Dramburgensis Marchici Architectvra Militaris Moderna. Varijs Historijs, tam veteribus quam novis confirmata, et praecipius totius Europae munimentis, ad exemplum adductis exornata.
 • Jager, W.F.E.P. de
 • Jager, W.M.F.E.P. de
 • Suchtelen, C.W. van [2e luitenant], infanterie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Blansjaar, J.
 • Wacht-ordening Des Burgerlyken Regiments Binnen Groningen. Op nieuws herzien, verbeeterd en vermeerderd door Hun Edele Mogende de H. Heeren Burgemeesteren en de Raad der Stad Groningen.
 • Heide, A.E. van der
 • Rinkes, J.I.
 • Le Maniement D'Armes De Nassav, avecq Rondelles, Piques, Espees, & Targes; Representez par Figures, selon le nouveau ordre du Tresillustre Prince Mavrice de Nassav. Gouverneur, Admiral, & Cappitanie General des Provinces Vnies du pays bas, &c. Par Adam van Breen, Avecq Instruction par escript pour tons Cappitaines & Commandeurs, nouvellement mis en lumiere.
 • Voorman, W.H., infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950)
 • Leun, v.d.
 • Hertogh, George Willem Lodewijk de, 3e Regiment Infanterie, infanterie
 • Vijfde Deel.
 • Korte beschrijvinge, ende af-beeldinge van de generale regelen Der Fortificatie, De Artillerie, Munition, ende Vivres, van de Officieren der selver ende hare Commissien, Van de Leger-Aerde-Wallen, de Approchen met het Tegenweer, ende van Vyerwercken. Door Henricvs Hondivs.