• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Staden ten Brink, E.P. van, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950)
 • Le Bombardier François, Ou Nouvelle Methode De Jetter Les Bombes Avec Precision. Par M. Belidor Commissaire ordinaire de l'Artillerie, Professeur-Royal des Mathematiques aux E'coles du même Corps, Membre des Academies Royales des Sciences d'Angleterre & de Prusse, Correspondant de celle de Paris.
 • Moore, A.W. v.d.
 • Eerste Deel.
 • Wijk, van
 • Oorlochs-qvestien, Oft Ondersoeckinghe der Crijchs-saeken. Door de Heere van Praissac.
 • Eerste Deel. Met kopere Plaaten van B. Picart.
 • Poortman, A.J.B.
 • Jonker, A.
 • Vries, P. de
 • Hollandtse Mercurius; Vervatende De gedenckwaerdigste Voorvallen In Europa. In 't Iaer 1660. Elfde Deel.
 • Breda Kleynenberg, A.J.
 • Noordaa, G.P.M. v.d.
 • Matthiae Dögen Dramburgensis Marchici Architectvra Militaris Moderna. Varijs Historijs, tam veteribus quam novis confirmata, et praecipius totius Europae munimentis, ad exemplum adductis exornata.
 • Tome Premier.
 • Tome I.
 • Topographie Générale des Pays-bas Hollandois et Autrichiens, Divisée en deux parties, la premier comprenant le Comté de Flandre, l'Hainaut et l'Artois, La seconde, le Duché de Brabant et partie de la Hollande, Cet Atlas est executé avec soin et netteté, pour l'intelligence de la guerre et le campement des armées. On peut donner plusieurs formes a ces Cartes I.o en faire un Atlas portatif pour la Commodité de M.rs les Officiers 2o jointes quatre par quatre elles seront dix Cartes grandeur d'Atlas Ordinaire, chacunes de ces feuilles contient d'Etendüe neuf Lieues communes de France sur six et demi ce qui est suffisant pour y voir les differentes positions, et mouvements des Armées; on a mis en teste de chacune des trois parties une Carte Generale divisée, sçavoir la premiere partie en quatorze Carreaux, la Seconde en vingt quatre et la troisieme en dix , Numerotés des mesmes Chiffres qui se trouvent sur les feuilles qui correspondent a chacun des dits Carreaux.
 • Eerste Deel. Bestaande In Diversche Defensive Manoeuvres, Voor De Troepen Infanterie Van Den Staat Der Vereenigde Nederlanden. Gegrond op de principes in gevolge het Reglement Van Zijne Doorluchtige Hoogheid, Den Heere Prinse Erf-stadhouder, Capitein-Generaal, Enz. Enz. Enz. Door Johannes Richard. Met koperen plaaten.
 • Ivsti LipsI De Militia Romana Libri Qvinqve, Commentarivs Ad Polybivm. Editio noua, aucta variè & castigata.
 • Beschryvinge Ende Lof Der Stad Haerlem In Holland: In Rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten Dicht uyt verscheyde Kronijken, Handvesten, Brieven, Memorien ofte Geheugeniszen, ende diergelijke Schriften verklaerd, ende bevestigd. Door Samvel Ampzing, van Haerlem. Mitsgaders Petri Scriverii Lavre-Kranz Voor Lavrens Koster Van Haerlem, Eerste Vinder vande Boek-Druckerye. De Voor-rede aen den Leser geeft enig onderwijs van onse Nederduytsche Sprake, ende Spellinge in desen gebruykt, onder den Tytel ofte Opschrift van Nederlandsch Tael-Bericht: handeld ook een weynig van de Rijm-konste, tot nut ende lust der weet-gierigen.
 • Essen, G. van
 • Ivsti LipsI Poliorceticon Sive De Machinis. Tormentis. Telis. Libri Qvinqve. Ad Historiarum lucem. Editio tertia, correcta & aucta.
 • Vijftiende Deel.
 • Tweede Deel. Beginnende met de komst van den Hertog Van Alba in de Nederlanden, en eindigende met de Pacificatie van Gent. Tweede Druk. Tweede Druk.
 • Weenen, A. van
 • Reglement über das Exercitium und die Evolutiones der Infanterie der Republic derer Vereinigten Niederlande Aus dem Holländischen in das Hochdeutsche übersetzt. Auf Hohen Befehl Ihro Hoch Fürstlichen Durchlaucht, des Herrn Erb-Stathaltern, Prinzen von Oranien und Nassau &c. &c. &c. Revidirt und Corrigirt, durch J.C.G. Schmid, Capitain von der Infanterie, Lieutenant und Adjudant bey dem Regiment Holländischen Gardes zu Fuss.
 • Duwring, L.A.C.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Domis, Adrien
 • Practijk des Landmetens; Leerende alle rechte ende kromzydige Landen, Bosschen, Boomgaerden, ende andere velden meten, soo wel met behulp des Quadrants, als sonder het selve. Mitsgaders alle Landen deelen in ghelijcke ende ongelijcke deelen op verscheyden manieren, met eenige nieuwe gecalculeerde Tafelen daer toe dienende. Gecomponeert door Johan Sems, ende Jan Pietersz Dou, gheadmitteerde Landtmeters. Vermeerdert met honderdt Geometrische Questien met haer Solutien. Door Sybrant Hansz. Rekenmeester tot Amsterdam.
 • Croiset van Uchelen, H.W.B.
 • Heerde, A.A. van
 • Schoonman, D.
 • Gerh. Feltmans Aenmerckingen Over Den Articulbrief, Ofte Ordonnantie op de Discipline Militaire, Doorgaens met de nieuwste Placaten en Ordonnantien, als oock met exempelen en applicatie van gewijsde saken bevestigt, en zoo uytvoerlijck gededuceert, dat voor een algemeene crimineele practique kunnen dienen. Met een perfect Register, Den derden druck op de helfte vermeerdert, zynde de vernieuwde Articulbrief van den jare 1705. nevens de oude van den jare 1590, yeder in een colum naest den anderen geplaetst.
 • Wijk, H. van
 • Boetzelaer, T.W. Baron van
 • Tweede Deel. Inhoudende den Stijl om allerley Steden en Plaatsen te Bouwen en te versterken, Volgens alle de verscheyde Manieren, die tot nu toe zyn uytgevonden, door de Geleerste Schrijvers, en Beroemste Ingenieurs, die van dese Wetenschap hebben gehandelt, als Errard, Marolois, Freitach, Stevin, Dogen, Marchi, Sardy, De Ville, de Graaf van Pagan, en Andere. Met byvoeging der Voordeelen en Nadeelen van hare Bouwings Stylen; als ook de Vergelijking van hare Bouwingen nevens die des Autheurs; en een breede Redenkaveling voor, en tegen 't Gebruik der Moordgraven, Onderwallen, en Tweede Strijken, met de Redenen des Schrijvers, voor de Strijken, en Moordgraven van sijn Plaatsen. Door Allain Manesson Mallet, Wis-konst Meester van syn Alder-Christelykste Majesteyts Staatjonkers der kleyne Ecurie Eertyts Ingenieur en Sergeant Major van d'Artillerie in Portugal. Uyt het Frans vertaalt.
 • Loon, Jhr. L.C. van
 • Zwaan, G. van der
 • Aardweg, Th.J. van den
 • Volkoomen Wiskundig Woordenboek, Daar In Alle Kunstwoorden En Zaaken, Welke in de beschouwende, en oeffenende Wiskunst voorkoomen, duidelyk verklaart worden; In welk mede verscheide zaaken de Historie Der Wiskunstige Weetenschappen raakende vermengt zyn: uit de beste en uitgelezenste Schriften der voornaamste Wiskunstenaars getrokken. Waar by gevoegt zyn De Spreekwyzen der Bergwerkers, En Andere Kunstenaars, En Handtwerkers. Tot nut der Geleerde en Ongeleerde Liefhebbers der Wiskunstige Weetenschappen. Uit de Hoogduitsche, in de Nederduitsche Taale overgezet door Joan Levinus Stammetz. L.L.C. En overzien door Willem La Bordus, Leeraar der Wiskunde te Leiden. Met Plaaten.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Goudriaan, J. (1814-1875), Rijdende artillerie
 • Tome. [V]
 • Histoire Dv Siege De Boldvc, et de ce qui s'est passé es Pais Bas Vnis, L'An MDCXXIX. Faicte Françoise, du Latin De Daniel Heinsivs. Avec Privilege.
 • Fünff Bücher Von Vestung Bauwen, Bonaivti Lorini Florentinischen vom Adel. In welchen, durch die allerleichtesten Reguln, die Wissenschafft sampt der Practick, gelehret wirdt, wie man Städte vnd andere örter, vff underschiedlicher Situs gelegenheit sol befestigen: Vnd da insonderheit, Im ersten, von der Wissenschafft sampt den Reguln vnnd Vrsachen, wie man alle Grundtrisse der Vestungen auffreisen,vnnd zu eim vollkömlichen Ende bringen sol, gehandelt, Im andern, die Practick, mit welcher man ein Vestung wircklichen anlegen vnd bawen sol, gezeigt, Im dritten, Vnderschiedliche Grundrisse gesetzt, vnd wie man die bestverstandneste darunder auszlesen sol, gelehret, Im Vierten, der vnderscheid der Situs, oder Gelegenheit der örter, vnd wie man dieselbigen befestigen sol, erkläret, Im fünfften vnnd letzten, die Mechanischen Künste, sampt eim vnderricht, wie man vielerleij Werckzeug vnd Instrumenta machen sol, beides mit einemkleinen Gewalt sehr grosse Läste zuheben, wie auch gar vff einen leichten Weg die Sachen zu wegen zubringen, so beyde in Friedens unnd Kriegszeiten desz Menschen Leben am nötigsten findt, gelehret, Vnd alles, durch beygefügte Lehren vnd Vnderricht, so zu verstandt gedachter Materien gereichen kan, offs deutlichste erkläret wirdt. Ausz Italianische in die Hochteutsche Spraach vbergesetzet, Durch David Wormbser. Alles mit schönen Kupfferstücken gezieret vnd an Tag geben Durch Theodori De Bry Seeligen Wittib vnd zween Söhne.
 • Ecole De Cavalerie. Contenant La Connoissance, L'Instruction, Et La Conservation Du Cheval. Avec Figures en Taille-douce. Par M. De La Gueriniere, Ecuyer du Roy.