• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Memoires De Mr. Le Marquis De Feuquiere, Lieutenant-General Des Armées Du Roi: Contenans ses Maximes sur la Guerre, & l'application des Exemples aux Maximes. Nouvelle Edition, Revue & corrigée sur l'Original; augmentée de plusieurs Additions considérables; avec Une Vie de l'Auteur donnée par Mr. le Comte de Feuquiére son frére; & enrichie de Plans de Batailles & de Cartes.
 • Linde, Dr. J.A. v. d.
 • Negende Deel.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Arensma, J.G., infanterie
 • Josselin de Jong, G.J. de
 • onbekend, artillerie
 • Emanvels Van Meteren Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende geschiedenissen, Tot Den Iare M. VI.C XII. Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in, XXXII, boecken voltrocken, Is mede'hier by gevoegt des Autheurs leven. Verrijckt beneffens de Land-Caerte met bij na hondert correcte Conterfeijtsels vande voor treflijcste Personagien in dese Historie verhaelt Alle cierlijck na d'leven ghedaen ende in Coperen platen gesteken. Gedruckt int Jaer ons Heeren. M. DC. XIV.
 • Snijders, T.J.H.
 • Krygs-Listen En Regelen In CXXVI Articulen Voorgestelt, en met vele Historische Exempelen, zomtyts ook met Redenen, opgeheldert en bevestigt. Hier by nog drie Verhandelingen, I. Van Bybelsche krygs-listen, II. Van Salomons Krygs-Les, om Oorlog te voeren met wyse raatslagen, Spr:20:18., III. Van Davids Godvrugtige Helthaftigheit, lopende met God door een Bende, en springende met zynen God over een muer, Ps:18:30. Door Meinhard Busscher Predicant te Finsterwolt, in de Provintie van Stad en Lande.
 • Adriani
 • Kromkamp, G.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), 4e Regiment Dragonders (1849-1867), Meijer, Jhr. H.K.J.
 • Eerste Deel. Behelzende de eerste dertien Boeken.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), infanterie, Goes, L.F.A. van der
 • Den Arbeid van Mars. Derde En Laetste Deel, Handelende Van Het Nieuw Optrekken, Van de Gereedschappen, en Stoffen, dienende tot het opwerpen van Wallen, en Borstweringen aen Steden. Van het Uitgraven der Aerden, en van het Bouwen van allerlei Muurwerken aen Steden, Plaetsen, en Kasteelen. Van het Geschut, en het maken van Buskruid, met allerhande vyer-werken. Van Gereedschappen, dienende of tot verdedigen, of bespringen van Steden, Plaetsen, of Kasteelen. Van d'Optocht, en 't Geleiden van Krijgs-benden en Legers. Van het Neerslaen tot Belegeringen, en van het bespringen van Plaetsen, Steden, of Kasteelen. Van het verdedigen der Plaetsen, tegen allerlei Belegeringen, en Aenvallens. Van het Verdrag te maken, en het Overgeven der Plaetsen. Door Allain Manesson Mallet, van Parijs, Veld- en Leger-meter des Konings van Portugael, genoemt, Sergeant Majoor des Geschuts in de Provintie van Alentejo, Uit het Frans vertaelt.
 • Seconde Partie. Qui Comprend L'Art De Diriger Les Eaux De La Mer & des Rivieres à l'avantage de la défense des Places, du Commerce, & de l'Agriculture. Par M. Belidor, Colonel d'Infanterie, Chevalier de l'Ordre Militaire de saint Louis, &c. Tome Second.
 • Tome. [XII]
 • Büchsenmeistererey-Schul, Darinnen die New angehen, de Büchsenmeister und Feurwercker, nicht weniger die Zeugwartten, in den Fundamenten und rechten grund der Büchsenmeistererey, auch allerhand Feurwercken, zu Schimpff und Ernst, zu Wasser und Land, vom geringsten, bis zum höchsten, dieselbige in kurtzer Zeiten, beneben guter Vorsichtigkeit, auch ohn einige Leibs Gefahr, mit geringer Mühe, und Ersparung viler Unkosten, zu erlernen, getrewlich und auffrichtig, underwisen, und gelehrt werden. Alles ausz eigener Erfahrenheit, gantz vertrewlich beschriben, vermehret, auch mit 45 Kupferblatten delinirt und für Augen gestellt, Durch Josephus Furttenbach.
 • Nes, P.J. van
 • Peribologia Seu Muniendorum Locor Ratio Wilhelmi Dilichii Edita Sumptus Et Typos Suppeditante Joanne Wilhelmo Dilichio F: Architecto
 • Antheunissen, W.
 • Roeloffs, K.C., infanterie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Histoire De La Campagne De M. Le Prince De Condé, En Flandre En 1674; Précédée d'un Tableau Historique de la Guerre de Hollande jusqu'à cette époque: Ouvrage Enrichi De Plans Et De cartes, Dédié Et Présenté Au Roi, Par le Chevalier De Beaurain, Géographe de Sa Majesté, & son Pensionnaire.
 • Buiskool, Ds. H.
 • Hajenius, P.E.
 • Stadlmaier, N.G.
 • Derde en Laatste Deel. Behelsende De Naamen, Bedieningen, en Plichten der Officieren van 't Voetvolk, Ruytery, en Artillery. De Nieuwe Optrekkingen. Van 't Geschut, en 't maken des Buspoeders, met ook allerhande Vuurwerken. Van d'Instrumenten, dienende of tot Verdeediging, of tot Aantasting der Plaatsen, Steden, en Kasteelen. Van den Marsch, en Geleyding der Troupen en Legers, Van de Leger-Plaatsen tot Belegering; en d'Aantasting der Steden, Plaatsen, en Kasteelen Van de Verdeediging der Plaatsen, tegens allerhande Belegeringen en Aanvallen. Van het Verdrag maken, en 't Overgeeven der Steden Van de Kryg-Macht der Turcken, hare Manier van Oorlogen, en het Aantasten en Verdeedigen der Plaatsen. Door Allain Manesson Mallet, Wiskonst-Meester van sijn Majesteyts Pagies der Kleyne Ecurie eertijts Ingenieur en Sergeant Majoor van d'Artillery in Portugaal. Uyt Frans Vertaalt
 • L'Architectvre Militaire ou La Fortification Novvelle, Augmentée et enrichie de forte resses regulieres, Irregulieres, et de dehors; le tout a la Practique moderne. par Adam Fritach Mathematicien.
 • Toonneel Der Steden Van 's Konings Nederlanden, Met hare Beschrijvingen,
 • Les Oeuvres Mathematiques De Simon Stevin de Bruges. Ou sont inserées les Memoires Mathematiqves, Esquelles s'est exercé le Tres-haut & Tres-illustre Prince Maurice de Nassau, Prince d'Aurenge, Gouverneur des Provinces des Païs-bas unis, General par Mer & par Terre, &c. Le tout reveu, corrigé, & augmenté Par Albert Girard Samielois, Mathematicien.
 • Dekker, H.
 • Groen, P.S.
 • Gerh. Feltmans Aenmerckingen Over Den Articulbrief, Ofte Ordonnantie op de Discipline Militaire, Doorgaens met de nieuwste Placaten en Ordonnantien, als oock met exempelen en applicatie van gewijsde saken bevestigt, en zoo uytvoerlijck gededuceert, dat voor een algemeene crimineele practique kunnen dienen. Met een perfect Register, Den derden druck op de helfte vermeerdert, zynde de vernieuwde Articulbrief van den jare 1705. nevens de oude van den jare 1590, yeder in een colum naest den anderen geplaetst.
 • The First Part Of The Principles Of The Art Military, Practised in the Warres of the United Netherlands, vnder the Commaund of his Highnesse the Prince of Orange, our Captaine Generall. For so much as concernes the duties of a Souldier, and the Officers of a Companie of Foote, as also of a troupe of Horse, and the exercising of them through their severall Motions. Represented by Figvure The Word of Commaund and Demonstration. Composed by Captaine Henry Hexham, Quartermaster to the Honourable Colonell Goring.
 • Derde Deel. Beginnende met de Pacificatie van Gent, en eindigende met het overlyden van de Prins. Tweede Druk.
 • Abrégé De La Théorie Militaire A L'Usage De Ceux Qui Suivent Le Parti Des Armes, Ou Sont Détaillés Les Maximes Principales De La Guerre. On trouvera des exemples anciens & modernes avec des notes instructives pour servir d'éclaircissement aux matières. Par Mr. Le Comte V.D.S.G. Au Service De LL. MM. I. Et R. Apost.
 • Rijnders, F.H.A.
 • Werver, von
 • Eerste Deel. Beginnende met den jaare 1200 en eindigende met 1653.
 • Hollantse Mercurius, Brengende het aenmerckelijkste omtrent de gebeurde Oorlogen, en Verbonts-actien, voorgevallen in den ontrusten Omme-kringh van Europa, Binnen den Jare 1657. Het Achtste Deel.
 • Klerk, A.M. de
 • Pabst, J.C.
 • Ende, E.G.T. von
 • Boer, C.E. de
 • La Forge De Vulcain, Ou L'Appareil Des Machines de Guerre. Traité Curieux, Dans lequel on fait voir comme en racourci quels sont les Instrumens Militaires, leur forme, leur matiere, & leur composition; Leur fin, leur appareil, & leur execution; les effets surprenans qu'ils produisent; & generalement tout ce qui peut servir à leur perfection. Par le Chevalier de Saint Julien.
 • L' Art Militaire pour L'Infanterie. Au quel est monstré: I. Le maniement du Mousquet & de la pique, un chascun en particulier. II. L'Exercice d'une compagnie d'Infanterie toute parfaite, selon la pratique du Tresillustre & Tresexcellent Chef de guerre Maurice Prince d'Orange, Comte de Nassau, &c. déclaré augmenté & corrigé. III. Belles & novelles Ordonnances de batailles d'une compagnie, & d'un Regimen tout entier d'Infanterie. Novelle invention d'une singuliere sorte d'ailles pour une compagnie & ent[.]er regimen: comme aussi comment il faut repartir les quatiers pour un camp, le tout avec bon & aisé avantage, & ce q'on doit en outre cognoistre en un Regimen. IV. La discipline militaire de l'Infanterie, qui jusqu'a present a esté vsitée es Regimens Ongrois, corrigé & mise en meilleur ordre, selon la nature de la vraye science militaire. Le tout representé par beles figurres gravées en cuivre. Pour le bien & profit non seulement de tous nouveaux soldats, mais aussi pour l'instruction du communpeuple & des soldats d'eslite tant és Duches, comme aussi és villes, en general & en particulier. Pratiqué, & descrit en language Allemand Par Iean Iaqves de Walhausen, Principal Capitain des gardes, & Capitaine de la lovable ville de Dantzig, &c. Traduit nouvellement en François:
 • Groot En Volledig Woordenboek Der Wiskunde, Sterrenkunde, Meetkunde, Rekenkunde, Tuigwerkkunde, Burger-, Scheeps- en Krygsbouwkunde, Gezichtkunde, Water- en Vuurwerkkunde, Benevens Andere Nuttige Kunsten En Wetenschappen, Waar In De Woorden En Zaken, In de beschouwende en oefenende Wiskunde enz. voorkomende, duidelyk omschreven, en de spreekwyzen der Kunstenaren en Handwerklieden ontvouwt worden. Getrokken uit de Werken der Vermaardste Mannen, die in alle Talen over de gemelde Wetenschappen geschreven hebben. Dienende dus tot te beter verstand en klaarder bevatting van de beroemde Werken der heren Newton, Nieuwentydt, Derham, Des-Aguliers, 's Gravensande, Musschenbroek, Wolff en andere geleerde Schryvers. uit het Hoogduitsch vertaald, door Joan Levnius Stammetz. L.L.C. En overzien door Willem la Bordus, Leeraar der Wiskunde te Leiden. Verrykt met agt en dertig kopere platen.