• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Jaarsma, W.C.D.A.W.
 • Tvveede Stvck Der Wisconstighe Ghedachtnissen Vande Meetdaet. De praxi Geometriae. Inhoudende t'ghene daer hem in gheoeffent heeft Den Doorlvchtichsten Hoochgheboren Vorst ende Heere Mavrits Prince van Orangien, Grave van Nassau, Catzenellenbogen, Vianden, Moers &c. Marckgraef vander Vere, ende Vlissingen &c. Heere der Stadt Grave, ende S'landts van Cuyc, St. Vyt, Daesburch &c. Gouverneur van Gelderlant, Hollant, Zeelant, Westvrieslant, Zutphen, Vtrecht, Overyssel &c.Opperste Veltheer van de vereenichde Nederlanden, Admirael Generael vander Zee &c. Beschreven deur Simon Stevin van Brugghe.
 • Copes van Hasselt, A.
 • Grondige Onderrichtinge In De Optica Ofte Perspective Konste, Door Henricus Hondius.
 • Eerste Deel.
 • Fokker, A.D.
 • Theod: Schreveli, Harlemias, of Eerste Stichting der Stad Haarlem; haar Toeneemen en Vergrooten; zeldzaame avontuur in Vrede, Oorlog en Belegeringen; harde beginzelen van de eerst Reformatie; Politieque Raadslagen; Scheuringe in de Kerke; de tyden van Lycester; Oude Keuren: gunstige Privilegien van Graaven; Regeeringe in de Politie, zo hooge als laage, in 't Kerkelyke, Militaire, en Scholastique; de Oeffeningen der ingezetenen, in alle Wetenschappen, Kunsten en Geleertheid, Neeringen en Handteeringen, enz. Vermeerdert met Historiesche Aantekeningen tot den jaare 1750. Tweden druk, met figuuren.
 • Verbetert en Vermeerdert Politijck en Militair Handtboecxken Vanden Staet der Geunieerde Provintien, Aenwysende Des selfs maniere van Regieringe, veelvoudige middelen etc. Als mede De lasten des Oorlogs by den selve gedragen tot den Iare 1651. Den vijfden Druck: Waer bygevoecht sijn eenige autentijcke stucken tot dese materie dienende. Seer nut voor alle Liefhebbers.
 • Oorspronck, Begin Ende Aenvang Der Nederlantscher oorlogen, beroerten ende Borgerlijcke oneenichheyden. VVarachtighe ende Historische beschrijvinghe; Door Peter Bor Christiaensz. Raedt ende Rentmeester generael van Noorthollandt. Van nieus oversien.
 • Hippiatria Sive Marescalia Lavrentii Rvsii Ad Nicolavm sancti Hadriani diaconum Cardinalem, in qua praeter variorum morborum plurima, ac saluberrima remedia, quadragintatres commodis si mae Frenorvm formae excusae sunt, vt nullum tam nouo oris vitio laborantem Equum inuenias, cui non hinc occurrere possis.
 • Tirion, A.W.
 • Den Engelsen en Munstersen Oorlogh, Tegen de Vrye Vereenighde Nederlanden. Beginnende in den Iare 1664. en eyndigende met het sluyten van de Vrede tot Breda, Anno 1667. In 't kort beschreven. Met de autenthijcke stucken en Brieven, van die gene, die den Oorlogh en Vredehandel self hebben by gewoont. Nevens een Inleydingh, bevattende de Ballinghschap en Herstellingh van den tegenwoordigen Koningh van Engelandt. Verbetert, en met verscheyde Kopere Figuren verçiert.
 • Hollandsche Mercurius, Behelsende het gedenckweerdigste in Christenrijck Voor-gevallen, Binnen 't gantsche Jaer 1650.
 • Beginnende Met d'opdracht der selve Landen, gedaen by Keyser Karel den Vijfden, aen sijnen Soon Konink Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van 't jaer MDC, Waerachtelijk en onpartijdelijk beschreven door Pieter Bor Christiaensz: In XXXVII Boeken, en IV Stukken verdeelt. Verciert met verscheide Afbeeldingen van vermaerde Mannen en Printen der voornaemste Geschiedenissen: Voorts Met Een Byvoeghsel Van Autentyke Stukken En nieuwe Registers vermeerdert. Het Eerste Stuk.
 • Depuis La Treve De 1609, Ou Finit Grotius Jusqu'a Notre Tems. Par M. De La Neuville. Tome I.
 • Bruyn, W.A. de
 • Tome Cinquieme.
 • Wilbrenninck, J.C. [1838 - ], 3e Regiment Huzaren (1867-1922), Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Groeneboom, F.W.J.
 • Snijders, W.H.
 • Wilhelm En Maurits van Nassau, Princen van Orangien, Haer Leven en Bedrijf, Of 't Begin en Voortgang der Nederlandsche Oorlogen. Vervatende een VVaerachtigh Verhael Aller Belegheringhen ende Victorien, Daer de Ho. Mog. Heeren Staten der Vereenighde Nederlanden, onder hun wijse Regeeringe te Water en te Lande, door Godes zegen mede verrijckt zijn. Met verscheyde Koopere Figueren verciert. En door een Lief-hebber der Historien uyt verscheyde Schriften te samen ghestelt.
 • Alink, H.J.M.M.
 • Boer, H.H. de
 • A Treatise Of Military Discipline; In which is Laid down and Explained The Duty of the Officer and Soldier, Thro' the several Branches of the Service. By Humphrey Bland, Esq; Lieutenant-Colonel of His Majesty' s Own Regiment of Horse. The Second Edition. [motto]
 • Steur, P.J.P. van der
 • Lindenhout, A.W. van ´t
 • Okhuyzen, D.A.
 • Wynaendsts, H.
 • Duyzend, L.
 • Beek, H.C.J. ter
 • Nouvelle Maniere De Fortifier Les Places. Par Monsieur Blondel Marechal de Camp aux Armées du Roy, & cy - devant Maître de Mathematique de Monseigneur le Dauphin.
 • Tome Premier.
 • Leven en Bedryf Van den vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet, &c. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, sedert den jaare 1650. tegens verscheidene Volkeren gevoerd. Voorzien met alle de noodige authentyke Stukken en Bewyzen, en vercierd met schoone kopere Figuuren.
 • Burgerwacht Almanach Voor de XII. Compagnien Burgeren der Stad Rotterdam, Onder de E.E. Heeren Kollonellen Mr. Adriaan Reepmaker, en Gerard Schepers. Voor het Jaer 1757. Nevens de Handgreep en behandeling van 't Geweer.
 • Utteren, B. van
 • Architectvra Von Vestungen. Wie die zu vnsern zeiten mögen erbawen werden, an Stätten Schlössern, vñ Clussen, zu Wasser, Land, Berg vñ Thal, mit jren Bollwercken, Caualiren, Streichen, Gräben vnd Leuffen, sampt deren gantzen anhang, vnd nutzbarkeit, auch wie die Gegenwehr zu gebrauchen, was für Geschütz dahin gehörig, vnnd wie es geordnet, vnd gebraucht werden soll, alles auss grund vnd deren Fundamenten. Sampt den Grund Rissen, Visierungen, vnd Auffzügen für Augen gestellt. Durch Daniel Speckle, der Statt Strassburg bestellten Bawmeister. Mit Röm: Key: May: Freyheit, auff zehen Iar.
 • Chronyk Van Hoorn, Daar in het Begin, Aanwasch, en tegenwoordige Staat dier Stad verhaalt worden. Als Mede De Gedenkwaardige Geschiedenissen die, zo voor, in, als na den trubbel, in of omtrent dezelve en door geheel West-Vriesland gebeurt zyn, tot het Jaar 1630. Beschreven door Theodorus Velius, In zyn E. leven Doctor in de Medicynen en Raad der zelver Stad. Dezen vierden Druk met Aantekeningen vermeerdert Door Sebastiaan Centen.
 • Articvlbrief VVaer by eenighe annotatien ghevoeghet zijn. Door Peter Pappvs van Tratzberg.
 • Premiere Partie.
 • Scharnhorst, von
 • Schmasen, F.H.
 • Hollantze Mercurius, Behelzende, De aenmerkelijkste voorvallen in Europa, in 't Jaer 1659. Voornamentlijk den Oorlogh in de Oosterse ende Noorder-Gewesten. Het Thiende Deel.
 • III. Stück. von J.G. Tielke, Churfürstl. Sächs. Artillerie-Hauptmann.
 • Hardeman, J.C.
 • Rappard, Jhr. H.