• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Goedkoop, Ir. H.
 • Resolutie Van de Heeren Staaten van Gelderland in dato den 13. Junius 1754. op het subject van de Voogdye, inval Haar Koninglyke Hoogheyd de Vrouwe Gouvernante (geduurende de minderjaarigheyd van Syn Hoogheyd den Heer Erf-Stadhouder of (by desselfs vooroverlyden) van Mevrouwe de Princesse Carolina) iets menschelyks mogt overkomen; Als meede omtrent 't waarneemen van 't Capitainschap Generaal, met en nevens de Instructie daaromtrent voor den Heer Hartog Louïs van Brunswyk.
 • De Belegering En Verdediging Van De Willemstad, In Maart MDCCXCIII. Beschreeven Door Pieter Van Oldenborgh, Secretaris en Penningmeester der Steede en Landen van Willemstad. Met Afbeeldingen.
 • Colenbrander, A.T.
 • Bentz van den Berg, J.C.
 • Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen, en and're notable geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, Geduerende d'oorloghe teghens den Coningh van Spaengien: Onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau, etc. Van weghen de Hooch-Moghende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden.
 • Korte beschrijvinge, ende af-beeldinge van de generale regelen Der Fortificatie, De Artillerie, Munition, ende Vivres, van de Officieren der selver ende hare Commissien, Van de Leger-Aerde-Wallen, de Approchen met het Tegenweer, ende van Vyerwercken. Door Henricvs Hondivs.
 • Tome Premier.
 • Der Griken en Romeynen Krygs-Handel: Ofte Beschrijvinge van de Griekse en Roomse Land-Militie, Door Johan, Vry-heer Van Paffenrode, Heer van Ghussigny, Commandeur Militair over 't Guarnisoen van Gorinchem, Lt. Colonel van een Regiment, en Capitain over een Compagnie Voetknechten. Doorgaens Verçiert met Kopere Platen.
 • The First Part Of The Principles Of The Art Military, Practised in the Warres of the United Netherlands, vnder the Commaund of his Highnesse the Prince of Orange, our Captaine Generall. For so much as concernes the duties of a Souldier, and the Officers of a Companie of Foote, as also of a troupe of Horse, and the exercising of them through their severall Motions. Represented by Figvure The Word of Commaund and Demonstration. Composed by Captaine Henry Hexham, Quartermaster to the Honourable Colonell Goring.
 • seinem Lehrgebäude von der Colonne deutlich und gründlich abgehandelt und in vielen Kupferstichen vorgestellt hat. Uebersetzt von Anthon Leopold von Oelsnitz Lieutenant bey dem Königlichen Preussischen Infanterieregiment von Haack. Erster Theil. Mit Königl. Preussischem allergnädigsten Privilegio.
 • Cartel, Auffzüge, Vers und abrisse, so bey der Fürst-lichen Kindtauff, vñ fremdenfest zu Dessa, den 27. und 28. Octob. verlauffenden 1613 Jahrs, In gehaltenem Ringel und Quintanen Rennen, Auch Balletten und Täntzen, den verordneten Herrn Indiciren: Zuförderst aber den Anwesenden Fürstlichen Personen und Ansehenlichen gesandten, Wie auch dem hochlöblichen Frawenzimmer, von unterschiedlichem Compagnien praesentiret worden. Mit den hinzugehörigen Kupferstücken, und derselben erklerung.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Daniëls, C.G., cavalerie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950)
 • Wijck, Jhr. E.R. van der
 • Traité Des Armes Dédié Au Roy, Par Le Sr. P.J.F. Girard, Ancien Officier de Marine: Enseignant La Maniere De Combattre De L'Epée De pointe seule, toutes les Gardes étrangeres, l'Espadon, les Piques, Hallebardes, Bayonnettes au bout du Fusil, Fleaux brisés & Bâtons à deux bouts: Ensemble à faire de bonne grace les Saluts de l'Esponton, l'Exercise du Fusil & celui de la Grénadiere, tels qu'ils se pratiquent aujourd'huy dans l'Art Militaire de France. Orné De Figures En Taille Douce.
 • Lotsij, K.J.J.
 • Eerste Deel.
 • Wrangel, von
 • Op de Musiciens ofte van ouds Stads Trompers.
 • Eerste Deel.
 • Cassa, J.F.L.
 • Brand, G.J.
 • Lysten, hoedanigh de volgende Compagnien te Paert, Dragonders en te Voet Ter Finantie van Hollandt werden gereguleert in 't betalen van derselver Soldye. Alle ter maent van twee en veertigh dagen. Met den eersten Januarii, 1698.
 • Rhijn, L.J. van
 • Couvée, C.M.G.P.
 • Jonas, A.
 • Taale, L.W.
 • Hollandtse Mercurius; Vervatende De gedenckwaerdigste Voorvallen In Europa. In 't Iaer 1660. Elfde Deel.
 • Spiegel van Staat Des Vereenigde Nederlands. Waar in De Macht en 't Vry Bestier, Van yder der Zeven Verbonde Provincien en haar byzondere Steeden, Zo in Rechten als Regeeringen werd ontvouwd. Aanwyzende Aan, de In, en Uytheemschen, alle de Hooge en Lage Rechtbanken, Collegien en Ampten, dewelke in de zelve, tot dienst van den Staat, en het Recht, zyn ingesteld. Hoe, wanneer en waar, voor de zelve yets te verrichten is. Door Mr: Romyn De Hooghe. Eerste Deel.
 • La Mesure Des Surfaces Et Des Solides, Par L'Arithmetique Des Infinis Et Les Centres De Gravité. Par M. l'Abbé Deidier.
 • Reusenbrink, H.G.A.J.
 • Loenen, C.A. van
 • Wilhelm II, Z.M.
 • Boer, C.E. de
 • Jehu, R.F., infanterie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Descripcion De Los Canales Imperial De Aragon, I Real De Tauste Dedicada A Los Augustos Soberanos D. Carlos IV. Id. Maria Luisa De Borbon Por el actuel Protector por S. Magestad de ambos Canales El Conde De Sastago.
 • Seconde Partie. Qui Comprend L'Art De Diriger Les Eaux De La Mer & des Rivieres à l'avantage de la défense des Places, du Commerce, & de l'Agriculture. Par M. Belidor, Colonel d'Infanterie, Chevalier de l'Ordre Militaire de saint Louis, &c. Tome Premier.
 • Vierde Deel.
 • Flavii Josephi Des wijdt-vermaerden Joodschen Historieschrijvers Boeken; Te weten, twintig van de Oude Geschiedenissen der Ioden, en een van sijn eygen Leven: noch seven van de Ioodsche Oorlogen, en de Verwoestinge Ierusalems: mitsgaders twee van de Ioodsche Oudtheyt, enz. Nu op nieuws uyt de Grieksche en Latijnsche sprake vertaelt, Door L. v. Bos, Conrector der Latijnsche Schole tot Dordrecht. Daer by gevoegt Egesippi Boeken, Van de Joodsche Oorlogen, en de Verstooringe der Stadt: Jerusalem. Mede op nieuws uyt het Hooghduyts door S. D. Vries vertolkt. Voorsien met een korten inhoudt van yeder Boek en Hooftstuk, en verciert met twee hondert en vijftig heerlijke konstrijke kopere Titel- en History-platen, ordentelijke Iaer-reekeningen, over-een-stemmende met de Heylige Schrifture, en verrijkt met breede Registeren, tot beyde dienstig, noyt voor desen alsoo gedrukt.
 • Artillerie, C'est a dire: Vraye Instrvction De L'Artillerie Et De Toutes Ses Appartenances. Avec Vne Declaration De Tovt Ce Qvi Est De L'Office D'Vn General D'Icelle, Tant En Vn Siege, Qv'En un lieu assiegé. Item des batteries, contrebatteries, ponts, mines & galleries, & de toutes sortes des machines requises au train: Avec vn enseignement de preparer toutes sortes des feux artificiels, tant pour resiouyr les amis, que pour molester & endommager, & par eau & par terre les ennemis. Le tout recueilly de l'experience, es guerres du Pays-bas & publié en langue Espagnolle. Par Diego Ufano Capitaine de l'artillerie au Chasteau d'Anvers. Mais maintenant traduit en langue Françoise, & orné de belles & necessaires figures.
 • Obernitz, von
 • Gelder, H.L.E. van
 • Reglement über das Exercitium und die Evolutiones der Infanterie der Republic derer Vereinigten Niederlande Aus dem Holländischen in das Hochdeutsche übersetzt. Auf Hohen Befehl Ihro Hoch Fürstlichen Durchlaucht, des Herrn Erb-Stathaltern, Prinzen von Oranien und Nassau &c. &c. &c. Revidirt und Corrigirt, durch J.C.G. Schmid, Capitain von der Infanterie, Lieutenant und Adjudant bey dem Regiment Holländischen Gardes zu Fuss.
 • Le Bombardier François, Ou Nouvelle Methode De Jetter Les Bombes Avec Precision. Par M. Belidor Commissaire ordinaire de l'Artillerie, Professeur-Royal des Mathematiques aux E'coles du même Corps, Membre des Academies Royales des Sciences d'Angleterre & de Prusse, Correspondant de celle de Paris.