• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Schrek, M.[1e luitenant], infanterie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Koster, P.H.
 • Eerste Deel. Beginnende met den jaare 1200 en eindigende met 1653.
 • Hannema, L.S.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Boreel, Jonkheer J.B.O., cavalerie
 • Cool, Ir. Wouter
 • Sasburg, H.A.R., infanterie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Fortification ou Architectvre Militaire tant offensive que deffensive; Supputée et dessignée par Samvel Marolois. Reueüe Augmentée et Corrigée par Albert Girard Mathematicien.
 • Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Meerendeels beschreeven door den Heer Du Mont, Baron de Carelskroon, Historischryver van zyne Keyzerlyke Majesteyt Karel VI. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Eerste Deel.
 • Tome Premier.
 • Meijers, S.
 • Sytzama, Baron J.G. van, cavalerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Seconde Partie. Qui Comprend L'Art De Diriger Les Eaux De La Mer & des Rivieres à l'avantage de la défense des Places, du Commerce, & de l'Agriculture. Par M. Belidor, Colonel d'Infanterie, Chevalier de l'Ordre Militaire de saint Louis, &c. Tome Premier.
 • Emanvels Van Meteren Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende geschiedenissen, Tot Den Iare M.VI.cXII. Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in, XXXII, boecken voltrocken. Is mede'hier by gevoegt des Autheurs leven. Verrijckt beneffens de Land-Caerte met bij na hondert correcte Conterfeijtsels vande voor treflijcste Personagien in dese Historie verhaelt Alle cierlijck na d'leven ghedaen ende in Coperen platen gesteken Gedruckt int Jaer ons Heeren. M. DC. XIV.
 • Bresser, F.A.
 • Beschreibung eines kleinen regulairen sechseckichten Kriegs-Platzes von einer neuen und jetzigen gewaltsamen Angrifs mehr proportionirten Erfindung.
 • Quant, L.J.
 • Etat Général Des Troupes De France, Sur pied en Mai 1748. Avec le traitement qui leur est fait tant en quartier d'hiver qu'en campagne, suivant les ordonnances du Roi.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Dijkstra, S.
 • Campagne De 1691.
 • Hollandse Merkurius, Behelsende De voornaemste Geschiedenissen in Christenryck, In 't Jaer 1656. Het Zevende Deel.
 • III. Stück. von J.G. Tielke, Churfürstl. Sächs. Artillerie-Hauptmann.
 • Hollantse Mercurius, Brengende het aenmerckelijkste omtrent de gebeurde Oorlogen, en Verbonts-actien, voorgevallen in den ontrusten Omme-kringh van Europa, Binnen den Jare 1657. Het Achtste Deel.
 • Tome. [XII]
 • Dertiende Deel.
 • Podbielski, Viktor von
 • Benschop, J.H.
 • Premiere Partie.
 • Aler, I.A.
 • Opera Mathematica. Ou Oeuvres Mathematicques. Traictans de Geometrie, Perspective, Architecture, Et Fortification. par Samuel Marolois. Ausquels sont aioints les fondements de la Perspectiue, & Architecture, de I: Vredm Vriese Augmenteé, & Corrigeé, en diuers endroicts, par le mesme Auteur.
 • Borema, J.P.
 • Hilten, D.A. van
 • De L'Usage Des Armes A Feu; Par M. Le Commandeur D'Antoni. Traduit de l'Italien par M. le Marquis de Saint-Auban, Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis, Lieutenant-Général des Armes du Roi.
 • Tome I.
 • Burg, J. van
 • Manger, R.H.W.C.
 • Nouveau Traité de l'Art des Armes, Dans lequel on établit les Principes certains de cet Art, & où l'on enseigne les moyens les plus simples de les mettre en pratique; Ouvrage nécessaire aux Personnes qui se destinent aux Armes; & utile à celles qui veulent se rappeller les Principes qu'on leur a enseignés. Avec des Figures en taille-douce. Par M. Nicolas Demeuse, Garde-du-Corps de S.A.C. le Prince-Evéque de Liege, & Maître en Fait-d'Armes.
 • Bos, H.
 • Oorlochs-qvestien, Oft Ondersoeckinghe der Crijchs-saeken. Door de Heere van Praissac.
 • Practijk des Landmetens; Leerende alle rechte ende kromzydige Landen, Bosschen, Boomgaerden, ende andere velden meten, soo wel met behulp des Quadrants, als sonder het selve. Mitsgaders alle Landen deelen in ghelijcke ende ongelijcke deelen op verscheyden manieren, met eenige nieuwe gecalculeerde Tafelen daer toe dienende. Gecomponeert door Johan Sems, ende Jan Pietersz Dou, gheadmitteerde Landtmeters. Vermeerdert met honderdt Geometrische Questien met haer Solutien. Door Sybrant Hansz. Rekenmeester tot Amsterdam.
 • Bultzingslöwen, G. von
 • Tweejaerige Geschiedenissen, Voorgevallen in de Jaeren MDC LXXIV en MDC LXXV, Met byvoeging van authentijke stukken, Onpartijdiglijk beschreven Door V.T.V. Konnende dienen tot een vervolg van 't Ontroerde Nederlandt, Van de jaeren 1672 en 1673. Met kopere Platen verçiert.
 • Leeven en Daaden Der Doorluchtigste Zee-Helden, Beginnende met de Tocht na Damiaten, Voorgevallen in den Jare 1217. En eindigende met den beroemden Admirael M.A. de Ruyter, Hartog, Ridd. &c. Vertoonende alle de voornaemste Zeedaden die de Hollanders en Zeelanders &c. van haer begin aen, loffelijck tegens hun vyanden verricht hebben; nevens veel vreemde Voorvallen, dappere Heldedaden, stoutmoedige Bestieringen, en swaere Zeeslagen, &c. Naeukeurigh, uyt veele geloofwaerdige Schriften, en Authentijcke Stucken, by een gebracht, en beschreven, Door V.D.B. Met veele curieuse koopere Plaeten verciert.
 • Nederlantsche Historie. Eerste Boeck, Behelsende De eerste veranderingen in de Godsdienst ende leere, neffen de harde vervolgingen daer over ontstaen in de Nederlanden, voor ende tot de tijden toe van Keiser Karel de Viifde.
 • Kroef, R.H.
 • Bakker, Ds. S.K.