• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Büchsenmeistererey-Schul, Darinnen die New angehen, de Büchsenmeister und Feurwercker, nicht weniger die Zeugwartten, in den Fundamenten und rechten grund der Büchsenmeistererey, auch allerhand Feurwercken, zu Schimpff und Ernst, zu Wasser und Land, vom geringsten, bis zum höchsten, dieselbige in kurtzer Zeiten, beneben guter Vorsichtigkeit, auch ohn einige Leibs Gefahr, mit geringer Mühe, und Ersparung viler Unkosten, zu erlernen, getrewlich und auffrichtig, underwisen, und gelehrt werden. Alles ausz eigener Erfahrenheit, gantz vertrewlich beschriben, vermehret, auch mit 45 Kupferblatten delinirt und für Augen gestellt, Durch Josephus Furttenbach.
 • [Zee-Atlas Of Water-Wereld]
 • Epen, J.H. van
 • Neve, G.P. de
 • Flies, von
 • Steden-Boek van Europa uytgesondert Nederland.
 • Haus, J.F.
 • Ivsti LipsI Poliorceticon Sive De Machinis. Tormentis. Telis. Libri Qvinqve. Ad Historiarum lucem. Editio tertia, correcta & aucta.
 • Tweede Deel.
 • Riel, J. van
 • De Militia Eqvestri Antiqva Et Nova Ad Regem Philippvs IV. Libri Qvinqve Avctore Hermanno Hvgone Societ. Iesv.
 • Wijnstroom, J.P., cavalerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Jong, J.Th.J. de
 • Rosenberg, H.P.
 • Le Fortificationi Di Bvonaivto Lorini, Nobile Fiorentino. Nvovamente Ristampate, Corrette & Ampliate di tutto quello che mancaua per la lor compita perfettione, Con L'Aggivnta Del Sesto Libro. Doue si mostra, con la Scienza, e con la Pratica, l'ordine di Fortificare le Città, & altri luoghi, con tutti gli auuertimenti, che più possono apportar beneficio, per la sicurtà delle Fortezze, Cioe, Nel Primo Libro. Si tratta della Scienza d'intorno alle regole da formare le Piante delle Fortezze, con le sue misure. Nel Secondo. Si mostra la Pratica con la quale si debbe fabricare la Fortezza in opera Reale. Nel Terzo. Si descriuono la diuersità delle Piante, con l'elettione delle miglior difese. Nel Quarto. Si dichiara la diuersità de siti, & come si debbono Fortificare. Nel Quinto. Si tratta delle Scienze Mecaniche, & l'ordine facilissimo del Fabricare tutti gli strumenti & machine artificiose che possono fare dibisogno, si in tempo di pace come di guerra, e come si possano con poca forza dominare grandissimi pesi. Nel Sesto, & vltimo. Si tratta della difesa delle Fortezze, & si mostrano tutti que gli auuertimenti, & inuentioni, con le quali i difensori si possono difendere, con quelmaggior vantaggio, che si può desiderare, per la sicurtà della Fortezza; & oltre a ciò si mostra l'ordine del misurare le distanze & leuare le Piante, con altri particolari necessari per effettuare quanto s'è proposto.
 • Tome Premier.
 • Roeder, von, 3. Armeekorps
 • Histoire Dv Roy Lovis Le Grand Par les Medailles, Emblêmes, Deuises, Jettons, Inscriptions, Armoiries, et autres Monumens Publics, Recuëillis, et Expliquéz par le Pere Clavde-Francois Menestrier De La Compagnie De Iesvs. N.E. Augmentée de 5. Planches.
 • Carstens, A.F.P.
 • Duijn, E. van
 • Leven en Bedryf Van den vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet, &c. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, sedert den jaare 1650. tegens verscheidene Volkeren gevoerd. Voorzien met alle de noodige authentyke Stukken en Bewyzen, en vercierd met schoone kopere Figuuren.
 • Gerards, J.C.
 • Den Arbeid van Mars. Derde En Laetste Deel, Handelende Van Het Nieuw Optrekken, Van de Gereedschappen, en Stoffen, dienende tot het opwerpen van Wallen, en Borstweringen aen Steden. Van het Uitgraven der Aerden, en van het Bouwen van allerlei Muurwerken aen Steden, Plaetsen, en Kasteelen. Van het Geschut, en het maken van Buskruid, met allerhande vyer-werken. Van Gereedschappen, dienende of tot verdedigen, of bespringen van Steden, Plaetsen, of Kasteelen. Van d'Optocht, en 't Geleiden van Krijgs-benden en Legers. Van het Neerslaen tot Belegeringen, en van het bespringen van Plaetsen, Steden, of Kasteelen. Van het verdedigen der Plaetsen, tegen allerlei Belegeringen, en Aenvallens. Van het Verdrag te maken, en het Overgeven der Plaetsen. Door Allain Manesson Mallet, van Parijs, Veld- en Leger-meter des Konings van Portugael, genoemt, Sergeant Majoor des Geschuts in de Provintie van Alentejo, Uit het Frans vertaelt.
 • Bloeme, J.D. de
 • Vervolch Van De Neerlandsche Oorloghen beroerten, ende Borgerlycke oneenicheyden zedert de doot des Princen van Orangien tot het innemen van Breda, daerinne zonderling de gehele Regieringe ten tijden vanden Grave van Leycester warachtelijck ende onpartijdelijck beschreven is. door Pieter Bor Christiaenzoon.
 • Le Droit De La Guerre Et De La Paix Par Hugues Grotius. Nouvelle Traduction, Par Jean Barbeyrac, Professeur en Droit à Groningue, & Membre de la Société Royale des Sciences à Berlin. Avec les Notes De L'Auteur même, qui n'avoient point encore paru en François; & de nouvelles Notes Du Traducteur. Edition Nouvelle, faite d'après en Exemplaire considérablement corrigé, retouché, & augmenté de la main de Mr. J. Barbeyrac. Tome Premier.
 • Erster Band.
 • Histoire De La Campagne De M. Le Prince De Condé, En Flandre En 1674; Précédée d'un Tableau Historique de la Guerre de Hollande jusqu'à cette époque: Ouvrage Enrichi De Plans Et De cartes, Dédié Et Présenté Au Roi, Par le Chevalier De Beaurain, Géographe de Sa Majesté, & son Pensionnaire.
 • Fredrick Hendrick van Nassauw Prince vã Orangien zyn leven en Bedryf
 • Lutomirskij, K.
 • Het Nieuwe Licht Der Bosschieterye; Zynde een volkomen Onderwysinge van het Konstapelschap, so ter Zee als te Lande, alles Schriftelyk opgelost, ende doorgaans ingebragt eenige Tafelen, daar door alle Exempelen seer vaardig ende gemakkelyk werden opgelost, sonder eenige Rekening. Noyt voor desen de Konstapels in eenige Boeken soo klaar en volkomen voorgeschreven. Door Gerrit van der Tollen, in zyn Leven Mathematicus, eertyds voor Schipper ter Zee gevaren.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), infanterie, Meijer, J.F.[1840 - ]
 • Marci Zuerii Boxhornii Historia Obsidionis Bredae, Et Rerum. Anni M DC XXXVII.
 • Knook, A.B.
 • Num. 17. Reglement En Generaele Ordres Voor De Regimenten Infanterie Van Den Staat.
 • Schoon, J.
 • Terpstra, G.
 • Theod: Schreveli, Harlemias, of Eerste Stichting der Stad Haarlem; haar Toeneemen en Vergrooten; zeldzaame avontuur in Vrede, Oorlog en Belegeringen; harde beginzelen van de eerst Reformatie; Politieque Raadslagen; Scheuringe in de Kerke; de tyden van Lycester; Oude Keuren: gunstige Privilegien van Graaven; Regeeringe in de Politie, zo hooge als laage, in 't Kerkelyke, Militaire, en Scholastique; de Oeffeningen der ingezetenen, in alle Wetenschappen, Kunsten en Geleertheid, Neeringen en Handteeringen, enz. Vermeerdert met Historiesche Aantekeningen tot den jaare 1750. Tweden druk, met figuuren.
 • Historien Der Nederlanden, En haar Naburen Oorlogen tot het Iaar 1612. Door Emanuel Van Meteren. Met Heerelijker Konterfeijtsels dan ooyt voordezen verciert, en verbetert.
 • Koog, J.M.H. van der
 • Pauli G.F.P.N. Merulae J.C. Manier Van Procederen, In de Provintien van Hollandt, Zeelandt en West-Vrieslandt, Belangende Civile Zaken: Getrouwlyk en met neerstigheit by een vergadert uit alle Ordonnantien, Privilegien, Instructien, Missiven, Acten, Apostillen, &c. tot dien einde in de honderd jaaren herwaards by de Hooge Overheid, of van wegen de zelve uitgegeven: alles met Civile en Canonyke Rechten, nevens der Rechtsgeleerden zoo nieuwe als oude meeningen bevestigd: Vermeerdert met verscheide Placaten, Resolutien, Ordonnantien, die naderhand uitgegeven zyn; bevestigt met Rechten, Advyzen van Rechtsgeleerden, Sententien van de Hoven van Justitie van Hollandt, Zeelandt, en elders, mitsgaders veele Aanmerkingen van voorname geoeffende Practizyns: ende nu van nieuws merkelyk vermeerdert met Aantekeningen de Hedendaagsche Practyk betreffende, Door Mr. Gerard de Haas. Hier by komt een groot nieuw verbetert Register.
 • Bosma, H.
 • Histoire Dv Siege De Boldvc, et de ce qui s'est passé es Pais Bas Vnis, L'An MDCXXIX. Faicte Françoise, du Latin De Daniel Heinsivs. Avec Privilege.
 • Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950), cavalerie, Tolsma, G.E.
 • Tome Premier.
 • Roode, H.S. de