• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Gaillard, A.G.Ch.
 • Backerus, J.F.
 • Marquenie, F.F.W.
 • Eerste Deel. Beginnend met het Geslagt, en geboorte van de Prins, en eindigende met desselfs vertrek nae Duytsland, en met de komst van den Hertog van Alba in de Nederlanden. Tweede Druk.
 • Prins, C.J.
 • Louis, H.
 • Eerste Deel. Bestaande In Diversche Defensive Manoeuvres, Voor De Troepen Infanterie Van Den Staat Der Vereenigde Nederlanden. Gegrond op de principes in gevolge het Reglement Van Zijne Doorluchtige Hoogheid, Den Heere Prinse Erf-stadhouder, Capitein-Generaal, Enz. Enz. Enz. Door Johannes Richard. Met koperen plaaten.
 • Grondige Onderrichtinge In De Optica Ofte Perspective Konste, Door Henricus Hondius.
 • Architectvra Von Vestungen. Wie die zu vnsern zeiten mögen erbawen werden, an Stätten Schlössern, vñ Clussen, zu Wasser, Land, Berg vñ Thal, mit jren Bollwercken, Caualiren, Streichen, Gräben vnd Leuffen, sampt deren gantzen anhang, vnd nutzbarkeit, auch wie die Gegenwehr zu gebrauchen, was für Geschütz dahin gehörig, vnnd wie es geordnet, vnd gebraucht werden soll, alles auss grund vnd deren Fundamenten. Sampt den Grund Rissen, Visierungen, vnd Auffzügen für Augen gestellt. Durch Daniel Speckle, der Statt Strassburg bestellten Bawmeister. Mit Röm: Key: May: Freyheit, auff zehen Iar.
 • Ermeling, J.P.
 • Krychshandelinge. Ghedaen by den Heere van Praissac. Daer in gheleert wert hoe een Prince aengaen sal om oorlogh te voeren, een Legher op rechten, dat te doen marcheeren en logeeren: Om te doen vechten: De Steden verstercken ende die bewaren: Hoemen die overvalt door Petards, etc. Insghelijcx hoemen die belegheren, overweldighen ende uythongheren sal: van de bescherminghe tegen Petards, overrompelinghe ende verraderije: hoe men een belegh wederstaen sal, ende hem daer teghen beschermen: Oock te wachten voor uythongeren: Mede hoe men onderstant doen sal, oft den selven beletten: Tghebruyck van't Gheschut: d'Officien des krijchsvolcx: Van't Buscruyt en Vier-Wercken: Krijchs-Ordeninghe der Griecken: Krijchs-Ordeninghe der Romeynen: Ende maniere om alle soorten van Bataillons te stellen, &c. Overgheset uyt de Fransche Tale in Nederduyts, Door Zacharias Heyns.
 • Brasser, J.P.
 • Noodige Tyd-korter In Oorlogh En Vrede, Voor Officieren, Matroosen, en Soldaten: Uyt allerley Historien, Door Franciscus Ridderus, Predicant tot Rotterdam.
 • Pauli G.F.P.N. Merulae J.C. Manier Van Procederen, In de Provintien van Hollandt, Zeelandt en West-Vrieslandt, Belangende Civile Zaken: Getrouwlyk en met neerstigheit by een vergadert uit alle Ordonnantien, Privilegien, Instructien, Missiven, Acten, Apostillen, &c. tot dien einde in de honderd jaaren herwaards by de Hooge Overheid, of van wegen de zelve uitgegeven: alles met Civile en Canonyke Rechten, nevens der Rechtsgeleerden zoo nieuwe als oude meeningen bevestigd: Vermeerdert met verscheide Placaten, Resolutien, Ordonnantien, die naderhand uitgegeven zyn; bevestigt met Rechten, Advyzen van Rechtsgeleerden, Sententien van de Hoven van Justitie van Hollandt, Zeelandt, en elders, mitsgaders veele Aanmerkingen van voorname geoeffende Practizyns: ende nu van nieuws merkelyk vermeerdert met Aantekeningen de Hedendaagsche Practyk betreffende, Door Mr. Gerard de Haas. Hier by komt een groot nieuw verbetert Register.
 • Vries van Heyst, F.M. de
 • Ridder van Rappard, M.
 • Perponcher, L. de, 2e Regiment Huzaren (1867-1922), Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Burgerwacht Almanach Voor de XII. Compagnien Burgeren der Stad Rotterdam, Onder de E.E. Heeren Kollonellen Mr. Adriaan Reepmaker, en Gerard Schepers. Voor het Jaer 1757. Nevens de Handgreep en behandeling van 't Geweer.
 • Houben, Mr. F.J.M.A.
 • Tome Premier.
 • Peski, V. van
 • Herrn George Rimplers, Ihro Römischen Käijserl. Majest. weiland gewesenen Obrist-Lieutenants und Ober-Ingenieurs Sämtliche Schrifften Von der Fortification, als: I. Der dreyfache Tractat von Festungen. II. Die befestigte Festung. III. Die an Major Scheitern abgefertigte Schrifft. IV. Das Bedencken von Verstärckung der ehemahligen Fortification des Fischer-Thors in der Stadt Straszburg. Colligirt und mit Fleisz durchsehen, Nebst einer Vorrede, denen darzugehörigen Rissen, einigen Anmerckungen zu derselben mehrern Erläuterung, und einem vollständigen Register. Welchen als ein Anhang beygefüget Das Diarium von der Türckischen Belagerung der Festung Candia. Ein Extract eines Berichts von dem Fortifications-Bau der Stadt Straszburg. Herrn Suttingers Defension-Schrifft des Herrn Rimplers wider Herrn Werdmüllern. Monsieur Landsbergs Raisonnement von Attaquen. Zum Nutz des gemeinen Besten herausgegeben Von Ludwig Andreas Herlin, Sr. Kön. Maj. in Polen und Churfl. Durchl. zu Sachsen Ingenieur Capitain. Mit Sr. Kön. Maj. in Polen und Churfl. Durchl. zu Sachsen allergn.
 • Crezée, B.
 • Brantsma, Willem J.J.
 • A New Military Dictionary: Or, The Field Of War. Containing A Particular and Circumstantial Account Of the Most Remarkable Battles, Sieges, Bombardments, and Expeditions, Whether by Sea or Land. Such as relate to Great Britain and her Dependencies, Deduced From the Descent of Julius Caesar To the Present Time. And Those that regard the Continent of Europe. Traced From The Reign of Charlemagne, beginning with the Ninth Century. Including Anecdotes of the Lives, Military and Naval Transactions of the most celebrated Admirals, Generals, Capitains, &c. who have distinguished themselves in the Service of their Country. To which is added, An Essay on fortification: and a table, explainting the military and naval terms of Art. Compiled from the best Authorities and most approved Authors. By a Military Gentleman. Illustrated with a great Number of elegant Copper-plates, Heads of the Admirals and Generals, Plans of Battles, Maps, &c.
 • Les Evolutions De La Cavalerie Françoise suivant l'Ordonnance du 1er. Juin 1766.
 • Colombier, von, 2e Armee
 • Kniphorst
 • I. Stück. von J.G. Tielcke, Churfürstl. Sächszl. Artillerie-Hauptmann. Zweyte Auflage.
 • Klene, B.H.H.
 • Tome Premier.
 • Verstege, J.J.W.E.
 • Weijden, J. van der
 • Flavii Josephi Des wijdt-vermaerden Joodschen Historieschrijvers Boeken; Te weten, twintig van de Oude Geschiedenissen der Ioden, en een van sijn eygen Leven: noch seven van de Ioodsche Oorlogen, en de Verwoestinge Ierusalems: mitsgaders twee van de Ioodsche Oudtheyt, enz. Nu op nieuws uyt de Grieksche en Latijnsche sprake vertaelt, Door L. v. Bos, Conrector der Latijnsche Schole tot Dordrecht. Daer by gevoegt Egesippi Boeken, Van de Joodsche Oorlogen, en de Verstooringe der Stadt: Jerusalem. Mede op nieuws uyt het Hooghduyts door S. D. Vries vertolkt. Voorsien met een korten inhoudt van yeder Boek en Hooftstuk, en verciert met twee hondert en vijftig heerlijke konstrijke kopere Titel- en History-platen, ordentelijke Iaer-reekeningen, over-een-stemmende met de Heylige Schrifture, en verrijkt met breede Registeren, tot beyde dienstig, noyt voor desen alsoo gedrukt.
 • Korte beschrijvinge, ende af-beeldinge van de generale regelen Der Fortificatie, De Artillerie, Munition, ende Vivres, van de Officieren der selver ende hare Commissien, Van de Leger-Aerde-Wallen, de Approchen met het Tegenweer, ende van Vyerwercken. Door Henricvs Hondivs.
 • Dumoulin
 • A Treatise Of Artillery: Containing I. General Contructions of brass and iron Guns used by Sea and Land, and of their Carriages. II. General Contructions of Mortars and Howitzes, their Beds and Carriages. III. The Dimensions of all other Kinds of Carriages used in the Artillery. IV. The Exercise of the Regiment at home, and its Service abroad in a Siege or a Battle. V. Its March and Encampment; Ammunition, Stores, and Horses. VI. Lastly, the necessary Laboratory Work. To which is prefixed, A Theory of Powder applied to Fire-Arms. For the Use of the Royal Academy of Artillery. By John Muller, Professor of Artillery and Fortification.
 • Traité De L'Attaque Des Places. Par M. Le Blond, Professeur de Mathematique des Pages de la Grande Ecurie du Roy.
 • L'Art De Jetter Les Bombes. Par Monsieur Blondel, Marechal de Camp aux Armées du Roy.
 • Vertoogh Van De Kryghs-Oeffeninge, Soo in 't particulier van Musquet en Spies, Als in 't generael van een Corpus of Gros der Compagnien te Voet van de Guardes, van de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant. Als mede eenige aenwysinge, omme Regiments-gewijs in ordre tegens den anderen te staen, met verscheyde forme van Bataillies, die in den jare 1668. zijn gestelt in 't exerceren van de Militie, uytgedruckt door hondert soo groote als kleyne Koopere Platen, in drien verdeelt, By een gevoeght door Johan Boxel, Capitain Lt. over de Compagnie Coll. van de Guardes van haer Ed. Groot Mogentheden, Sergeant-Majoor van 't Guarnisoen.
 • Warachtige Beschrijvinghe Van Alle De Belegeringhen ende Victorien, Te Water ende te Lande. Die God Almachich, tot welvaren der Vereenichde Nederlanden te wege gebracht ende gegeven heeft, Door de vvijse, voorsichtige Raden, der H.M.H. Staten Generael, Der Geunieerde Provintien. Ende d'alder Cloeckmoedichste Daden, ende Beleydingen, Des Doorluchtighen Hoochgebooren Fursts, Mavrits van Nassav, Prince van Orangien &c. Gedurende den tijdt van hare gheluckighe regeringhe. Den tweeden druck: vermeerdert met verscheyden Nassauschen Oorlochs-daden. Verciert mette Figuyren vande voornaemste Belegheringhen, ende eenighe Nassausche Graven, VVt verscheyden Schriften by een gestelt door Ian Orlers.
 • Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh, In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met 't uytgaen vanden Treves, en eyndigende met den Iaere 1626. Door den Heer Lieuwe van Aitzema. Eerste Deel.
 • Theorie Nouvelle Sur Le Mecanisme De L'Artillerie. Dedié Au Roy De Sardaigne. Par M. Dulacq, Capitaine d'Artillerie de Sa Majesté le Roy de Sardaigne.
 • Cheriex, Dr. A.D.
 • Zestiende Deel.