• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Boetzelaer, L.W. Baron van
 • Zegers Veeckens, K., Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), cavalerie
 • Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen, en and're notable geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, Geduerende d'oorloghe teghens den Coningh van Spaengien: Onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau, etc. Van weghen de Hooch-Moghende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden.
 • Ou L'Art De Conduire, D'Elever, Et De Menager Les Eaux Pour Les Differens Besoins De La Vie. Premiere Partie. Tome Premier. Par M. Belidor, Commissaire Provincial d'Artillerie, Professeur Royal des Mathématiques, aux Ecoles du même Corps; Membre des Académies Royales des Sciences d'Angleterre & de Prusse, Correspondant de celle de Paris.
 • Beschreibung eines kleinen regulairen sechseckichten Kriegs-Platzes von einer neuen und jetzigen gewaltsamen Angrifs mehr proportionirten Erfindung.
 • Kok, W.
 • Bernoster, H.R.A.
 • Camerlingh, A.C.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Bothnia Andreae, A.W.H.K. van, cavalerie
 • Dekker, Wed.
 • Reglement voor het Escadron Gardes du Corps van Zyne Doorluchtigste Hoogheid, Den Heere Prince Erfstadhouder.
 • Num. 17. Reglement En Generaele Ordres Voor De Regimenten Infanterie Van Den Staat.
 • Beginzelen Der Vesting-Bouw; Leerende Hoe men na de hedendaagse manier van versterkingen, alle Regulaire en Irregulaire Vestingen, met hare Buitenwerken, zal Teekenen, Afsteeken en Opbouwen. Beneffens Een kort Vertoog, van het geene men gemeenlyk doen moet, in 't aantasten der Plaatzen. Door Bartholomeus Bruist, Mathematicus tot Zwolle. Tweede Druk.
 • L'Architectvre Militaire Moderne, Ou Fortification: Confirmée par diverses histoires tant anciennes que nouvelles, & enrichie des Figures des principales Forteresses qui sont en l'Europe, par Matthias Dögen, Natif de Drambourg en la Marche. Mise en François par Helie Poirier, Parisien.
 • Constant Rebeque, T.G.T.V. Baron de
 • Nouvelle Maniere De Fortifier Les Places. Par Monsieur Blondel Marechal de Camp aux Armées du Roy, & cy - devant Maître de Mathematique de Monseigneur le Dauphin.
 • Bordes, C.J. de
 • Verhandeling Over De Metselary In Vestingwerken, Behelzende Een Nieuw Project Met Derzelver Verdediging En Het Gene Een Ingenieur Noodig Te Weten En Waar Te Nemen Heeft In Het Doen Bouwen Van De Muragie Der Vestingwerken. Uit De Beschouwinge En Ondervindinge Te Samen Gesteld, Door Cornelis Redelykheid. Met Koperen Platen.
 • Kroll, J.H.A.
 • Palikao, Hippolyte Cousin de Montauban, comte
de
 • Theorie Nouvelle Sur Le Mecanisme De L'Artillerie. Dedié Au Roy De Sardaigne. Par M. Dulacq, Capitaine d'Artillerie de Sa Majesté le Roy de Sardaigne.
 • Stoett, J.C.
 • Histoire De La Campagne De M. Le Prince De Condé, En Flandre En 1674; Précédée d'un Tableau Historique de la Guerre de Hollande jusqu'à cette époque: Ouvrage Enrichi De Plans Et De cartes, Dédié Et Présenté Au Roi, Par le Chevalier De Beaurain, Géographe de Sa Majesté, & son Pensionnaire.
 • Nieuwe Vesting-Bouw, Door Den Grave Van Pagan, Originelyk in de Fransche Taele beschreven, vervolgens in 't Hoogduitsch overgebragt, En met nodige Aanmerkingen, Vermeerdert Door Johan Jacob Wertmuller. En nu om desselfs Nuttigheyt in het Nederduitsch Vertaalt. Met Kopere Platen.
 • Erp Taalman Kip, H.C. van
 • Eerzuil, Ter Gedagtenis Der Nederlandsche, Duitsche En Andere Militaire Officieren, Die, In De Jaren 1793 En 1794, In Den Oorlog Tegen De Franschen, Voor De Ware Vryheid Van Nederland, Hun Dierbaar Leven Hebben Opgeöfferd.
 • Toonneel Der Steden Van 's Konings Nederlanden, Met hare Beschrijvingen,
 • Lind, A.A.
 • Derks, J.H.
 • Nijnatten, A.A. van
 • Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Meerendeels beschreeven door den Heer Du Mont, Baron de Carelskroon, Historischryver van zyne Keyzerlyke Majesteyt Karel VI. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Eerste Deel.
 • Verspuijck, A.
 • Verbetert en Vermeerdert Specie-boeck, Vervattende alderhande Goude en Silvere Specien. Bequaem voor alle die dagelijcks veel geldt ontfangen, en uytgeven, al is 't datse de Reken-konst niet verstaen. Hier is by gevoegt de af-beeldingen van Ducatons, Rijckxdaelders, Achtëntwintigen, Schellingen, Dubbelde en Enckelde Stuyvers, en Goude Specien, &c. Door Loduwyck de Bruyn. Dese laetste Druck is vermeerdert met de verschillen der Gewichten, Maten van Wijn en Granen, nevens den Impost van de Waegh t' Amsterdam.
 • Artis Magnæ Artilleriæ Pars Prima Auctore Casimiro Siemienowicz Equite Lithuano olim Artil: Reg: Polon: Propræfecte
 • Premiere Partie.
 • Wolterbeek
 • Steensel van der Aa, W. van
 • Derde en Laatste Deel. Behelsende De Naamen, Bedieningen, en Plichten der Officieren van 't Voetvolk, Ruytery, en Artillery. De Nieuwe Optrekkingen. Van 't Geschut, en 't maken des Buspoeders, met ook allerhande Vuurwerken. Van d'Instrumenten, dienende of tot Verdeediging, of tot Aantasting der Plaatsen, Steden, en Kasteelen. Van den Marsch, en Geleyding der Troupen en Legers, Van de Leger-Plaatsen tot Belegering; en d'Aantasting der Steden, Plaatsen, en Kasteelen Van de Verdeediging der Plaatsen, tegens allerhande Belegeringen en Aanvallen. Van het Verdrag maken, en 't Overgeeven der Steden Van de Kryg-Macht der Turcken, hare Manier van Oorlogen, en het Aantasten en Verdeedigen der Plaatsen. Door Allain Manesson Mallet, Wiskonst-Meester van sijn Majesteyts Pagies der Kleyne Ecurie eertijts Ingenieur en Sergeant Majoor van d'Artillery in Portugaal. Uyt Frans Vertaalt
 • Veranderingen Gemaakt In Het Reglement Op De Exercitien En Evolutien Van de Infanterie van den Staat van den 4 february 1771, het welk voor de overige, in allen deelen moet worden naargekomen.
 • Olivier, J.S.C.
 • Le Fortificationi Di Bvonaivto Lorini, Nobile Fiorentino. Nvovamente Ristampate, Corrette & Ampliate di tutto quello che mancaua per la lor compita perfettione, Con L'Aggivnta Del Sesto Libro. Doue si mostra, con la Scienza, e con la Pratica, l'ordine di Fortificare le Città, & altri luoghi, con tutti gli auuertimenti, che più possono apportar beneficio, per la sicurtà delle Fortezze, Cioe, Nel Primo Libro. Si tratta della Scienza d'intorno alle regole da formare le Piante delle Fortezze, con le sue misure. Nel Secondo. Si mostra la Pratica con la quale si debbe fabricare la Fortezza in opera Reale. Nel Terzo. Si descriuono la diuersità delle Piante, con l'elettione delle miglior difese. Nel Quarto. Si dichiara la diuersità de siti, & come si debbono Fortificare. Nel Quinto. Si tratta delle Scienze Mecaniche, & l'ordine facilissimo del Fabricare tutti gli strumenti & machine artificiose che possono fare dibisogno, si in tempo di pace come di guerra, e come si possano con poca forza dominare grandissimi pesi. Nel Sesto, & vltimo. Si tratta della difesa delle Fortezze, & si mostrano tutti que gli auuertimenti, & inuentioni, con le quali i difensori si possono difendere, con quelmaggior vantaggio, che si può desiderare, per la sicurtà della Fortezza; & oltre a ciò si mostra l'ordine del misurare le distanze & leuare le Piante, con altri particolari necessari per effettuare quanto s'è proposto.
 • L'Art De Jetter Les Bombes. Par Monsieur Blondel, Marechal de Camp aux Armées du Roy.
 • Roukens, C.G., dragonder (Wapen der Cavalerie), Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Vis, E., cavalerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Zesde Deel.
 • Steden-Boek van Europa uytgesondert Nederland.
 • Niermans, C.E.A., Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950)