• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Albert, Z.M.
 • Vijfde Deel.
 • Tome XI.
 • Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen, en and're notable geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, Geduerende d'oorloghe teghens den Coningh van Spaengien: Onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau, etc. Van weghen de Hooch-Moghende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden.
 • Tuinenburg, F.W.H.
 • Dam van Isselt, G.E.H.W. van
 • Contenant Cinq Traite's. Cinq Traite's. 1°. De la Construction & de l'employ des Materiaux. 2°. De la Distribution de toutes sortes de Places. 3°. De la maniere de faire les Devis. 4°. Du Toisé des Bâtimens selon la Coûtume de Paris. 5°. Des Us & Coûtumes concernant les Bâtimens & raports des Jurez Experts. Tome Premier.
 • Vogel, A.K.W.H.
 • Memoires De Mr. Le Marquis De Feuquiere, Lieutenant-General Des Armées Du Roi: Contenans ses Maximes sur la Guerre, & l'application des Exemples aux Maximes. Nouvelle Edition, Revue & corrigée sur l'Original; augmentée de plusieurs Additions considérables; avec Une Vie de l'Auteur donnée par Mr. le Comte de Feuquiére son frére; & enrichie de Plans de Batailles & de Cartes.
 • Drimmelen, C. van
 • Premiere Partie.
 • Dertiende Deel.
 • Veen, H.J. van
 • Hollantse Mercurius, Brengende het aenmerckelijkste omtrent de gebeurde Oorlogen, en Verbonts-actien, voorgevallen in den ontrusten Omme-kringh van Europa, Binnen den Jare 1657. Het Achtste Deel.
 • Lysten, hoedanigh de volgende Compagnien te Paert, Dragonders en te Voet Ter Finantie van Hollandt werden gereguleert in 't betalen van derselver Soldye. Alle ter maent van twee en veertigh dagen. Met den eersten Januarii, 1698.
 • Alla Maesta Cesarea Di Ferdinado II. Diffesa et offesa delle piazze Di Pietro Paolo Floriani Da Macerata
 • Walther Boer, Dr. C.L.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Es, Cola van, artillerie
 • Canters, R.B.
 • Steden-Boek van Europa uytgesondert Nederland.
 • Warachtige Beschrijvinghe Van Alle De Belegeringhen ende Victorien, Te Water ende te Lande. Die God Almachich, tot welvaren der Vereenichde Nederlanden te wege gebracht ende gegeven heeft, Door de vvijse, voorsichtige Raden, der H.M.H. Staten Generael, Der Geunieerde Provintien. Ende d'alder Cloeckmoedichste Daden, ende Beleydingen, Des Doorluchtighen Hoochgebooren Fursts, Mavrits van Nassav, Prince van Orangien &c. Gedurende den tijdt van hare gheluckighe regeringhe. Den tweeden druck: vermeerdert met verscheyden Nassauschen Oorlochs-daden. Verciert mette Figuyren vande voornaemste Belegheringhen, ende eenighe Nassausche Graven, VVt verscheyden Schriften by een gestelt door Ian Orlers.
 • Skobelew, Michael Dimitrijewitsch
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Genie, onbekend
 • A New Military Dictionary: Or, The Field Of War. Containing A Particular and Circumstantial Account Of the Most Remarkable Battles, Sieges, Bombardments, and Expeditions, Whether by Sea or Land. Such as relate to Great Britain and her Dependencies, Deduced From the Descent of Julius Caesar To the Present Time. And Those that regard the Continent of Europe. Traced From The Reign of Charlemagne, beginning with the Ninth Century. Including Anecdotes of the Lives, Military and Naval Transactions of the most celebrated Admirals, Generals, Capitains, &c. who have distinguished themselves in the Service of their Country. To which is added, An Essay on fortification: and a table, explainting the military and naval terms of Art. Compiled from the best Authorities and most approved Authors. By a Military Gentleman. Illustrated with a great Number of elegant Copper-plates, Heads of the Admirals and Generals, Plans of Battles, Maps, &c.
 • Strick van Linschoten, Jhr. C.J., 3e Regiment Huzaren (1867-1922), Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Fünff Bücher Von Vestung Bauwen, Bonaivti Lorini Florentinischen vom Adel. In welchen, durch die allerleichtesten Reguln, die Wissenschafft sampt der Practick, gelehret wirdt, wie man Städte vnd andere örter, vff underschiedlicher Situs gelegenheit sol befestigen: Vnd da insonderheit, Im ersten, von der Wissenschafft sampt den Reguln vnnd Vrsachen, wie man alle Grundtrisse der Vestungen auffreisen,vnnd zu eim vollkömlichen Ende bringen sol, gehandelt, Im andern, die Practick, mit welcher man ein Vestung wircklichen anlegen vnd bawen sol, gezeigt, Im dritten, Vnderschiedliche Grundrisse gesetzt, vnd wie man die bestverstandneste darunder auszlesen sol, gelehret, Im Vierten, der vnderscheid der Situs, oder Gelegenheit der örter, vnd wie man dieselbigen befestigen sol, erkläret, Im fünfften vnnd letzten, die Mechanischen Künste, sampt eim vnderricht, wie man vielerleij Werckzeug vnd Instrumenta machen sol, beides mit einemkleinen Gewalt sehr grosse Läste zuheben, wie auch gar vff einen leichten Weg die Sachen zu wegen zubringen, so beyde in Friedens unnd Kriegszeiten desz Menschen Leben am nötigsten findt, gelehret, Vnd alles, durch beygefügte Lehren vnd Vnderricht, so zu verstandt gedachter Materien gereichen kan, offs deutlichste erkläret wirdt. Ausz Italianische in die Hochteutsche Spraach vbergesetzet, Durch David Wormbser. Alles mit schönen Kupfferstücken gezieret vnd an Tag geben Durch Theodori De Bry Seeligen Wittib vnd zween Söhne.
 • Vooraf gaat de vertaling van 't latynsche werk van Mr. N. Bondt, bestaande (behalven de Opdragt en Voorrede) in de verklaring der inleiding, en van 't eerste, tweede, en derde, Artikel der Unie van Utrecht. Eerste Deel.
 • Spiegel van Staat Des Vereenigde Nederlands. Waar in De Macht en 't Vry Bestier, Van yder der Zeven Verbonde Provincien en haar byzondere Steeden, Zo in Rechten als Regeeringen werd ontvouwd. Aanwyzende Aan, de In, en Uytheemschen, alle de Hooge en Lage Rechtbanken, Collegien en Ampten, dewelke in de zelve, tot dienst van den Staat, en het Recht, zyn ingesteld. Hoe, wanneer en waar, voor de zelve yets te verrichten is. Door Mr: Romyn De Hooghe. Eerste Deel.
 • Tome Premier.
 • Eerste Deel. Behelzende de eerste dertien Boeken.
 • Drion, W.M.J.
 • Verbetert en Vermeerdert Specie-boeck, Vervattende alderhande Goude en Silvere Specien. Bequaem voor alle die dagelijcks veel geldt ontfangen, en uytgeven, al is 't datse de Reken-konst niet verstaen. Hier is by gevoegt de af-beeldingen van Ducatons, Rijckxdaelders, Achtëntwintigen, Schellingen, Dubbelde en Enckelde Stuyvers, en Goude Specien, &c. Door Loduwyck de Bruyn. Dese laetste Druck is vermeerdert met de verschillen der Gewichten, Maten van Wijn en Granen, nevens den Impost van de Waegh t' Amsterdam.
 • Hoogesteger, P.
 • Het Tweede Deel, Van 't Ontroerde Nederlandt, Door de Wapenen des Konings van Vrankryk. Dat is Een Waarachtigh Verhaal Van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen Oorlogh, Tegen de Vereenigde Nederlanden, En der zelfder Geallieerden. Met de Binnelantse Beroerten in Vrieslant. Daar in naukeuriglijk, alle der zelver Voorvallen worden verhandelt. Door H.T.E.V.G.D.Q. Liefhebber der waarheydt, uyt eenige authentijcke Stukken, Schriften, Oog- en Oor-getuygen, beschreven, en te zamen gestelt. Met verscheyde Figuren verciert, noyt voor dezen gedrukt.
 • Derde Deel. Beginnende met de Pacificatie van Gent, en eindigende met het overlyden van de Prins. Tweede Druk.
 • Schee, L.C. van der
 • Raland, G.A.
 • Repelaer van Driel, Jhr. O.A.W.
 • Blankemeijer, P.C.
 • Boon, V.
 • De Belegering, En 'T Ontset Der Stadt Leyden, Geschied in den Jare 1574. beginnende den 27. Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende. Naar 't leven afgebeeld door Reinerius Bontius. Treur - Bly - Einde - Spel. Nieuwelyks overzien, en van grote fouten gesuyvert, en met schoone Figuren, nevens alle Vertooningen zoo voor, in, als na het Spel.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), infanterie, Masman, J.C. [1848 - ]
 • Beaufort, Jhr. P.P. de
 • Rappard, Jhr. U.J.K. Ridder van, cavalerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Atlas. Behelzende alle de Plans Van de Manoeuvres van de Troepen Infanterie van den Staat Van Zyne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince Erfstadhouder. &c.&c.&c. Gearesteert den 4.de February 1771 Nouwkuerig in de Figuure Gebragt Door J: Richard.
 • I Deel