• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Walther Boer, Dr. C.L.
 • Boon, V.
 • Peribologia Seu Muniendorum Locor Ratio Wilhelmi Dilichii Edita Sumptus Et Typos Suppeditante Joanne Wilhelmo Dilichio F: Architecto
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Genie, onbekend
 • Drimmelen, C. van
 • Drion, W.M.J.
 • Zesde Deel.
 • Vogel, A.K.W.H.
 • Albert, Z.M.
 • Del Modo Di Fortificar Le Citta. Trattato Di M. Giovan Battista De' Zanchi Da Pesaro. Al Sereniss. Et Invittiss. Re Massimiliano d' Austria, Re di Boemia.
 • Annibal Et Scipion Ou Les Grands Capitaines. Avec Les Ordres & Plans de Batailles. Et Les Annotations, Discours & Remarques Politiques & Militaires de Mr. le Comte G.L. De Nassau, &c. Auxquelles On a adjousté un autre traitté de Remarques Politiques.
 • Veen, H.J. van
 • Veertiende Deel.
 • I. Stück. von J.G. Tielcke, Churfürstl. Sächszl. Artillerie-Hauptmann. Zweyte Auflage.
 • Blankemeijer, P.C.
 • Schee, L.C. van der
 • Eerste Deel.
 • Strick van Linschoten, Jhr. C.J., 3e Regiment Huzaren (1867-1922), Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Skobelew, Michael Dimitrijewitsch
 • Het Ontroerde Nederlandt, Door de Wapenen des Konings van Vrankryk, Dat is Een Waarachtigh Verhaal Van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen Oorlogh, Tegen de Vereenigde Nederlanden, Met desselfs Binnelandtse Beroerten. Daer in naukeuriglijk, alle der zelver Voorvallen worden verhandelt. Door een Liefhebber der waarheydt, uyt eenige authentijke Stukken, Schriften, Oog- en Oor-getuygen, beschreven, en te zamen gestelt. Met verscheyde Figuren verciert, nooyt voor dezen gedrukt.
 • Rappard, Jhr. U.J.K. Ridder van, cavalerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Canters, R.B.
 • Handbuch der praktischen Artillerie-Wissenschaft. Mit Kupfern.
 • Raland, G.A.
 • Steden-Boek van Europa uytgesondert Nederland.
 • Les Oeuvres Mathematiques De Simon Stevin de Bruges. Ou sont inserées les Memoires Mathematiqves, Esquelles s'est exercé le Tres-haut & Tres-illustre Prince Maurice de Nassau, Prince d'Aurenge, Gouverneur des Provinces des Païs-bas unis, General par Mer & par Terre, &c. Le tout reveu, corrigé, & augmenté Par Albert Girard Samielois, Mathematicien.
 • Tooneel Des Oorlogs, Opgericht in de Vereenigde Nederlanden Door de Wapenen van de Koningen Van Frankrijk En Engeland, Keulsche en Munstersche Bisschoppen. Tegen De Staten der Vereenigde Nederlanden, en hare Geallieerden. Nevens de aanmerkvvaardigste saken, door de geheele vverelt, en voornamelijk in Europa voorgevallen, Zedert het Jaar 1669. alwaar de Historie van L. van Aitzema eyndigt, tot den tegenwoordigen tijt. Naaukeurig en vvaarachtig, uyt authentique Schriften en sekere Raporten, 't samengestelt. Door Lambert van den Bosch. Verçiert met veele uytnemende Konst-Platen; soo van Afbeeldsels der vornaamste Personagien, Steden, Sterkten, en uytstekende Geschiedenissen, enz. Afgedeelt in vier Deelen.
 • Histoire De La Campagne Des Prussiens En Hollande En M DCC LXXXVII. Par Théodore Philippe De Pfau, Major-Général Et Quartier-Mestre-Général Au Service Du Roi De Prusse, Chevalier De L'Ordre Pour Le Mérite. Traduite De L'Allemand. Enrichie De Plans Et De Cartes.
 • Tuinenburg, F.W.H.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Es, Cola van, artillerie
 • Articul-brief Ofte Wacht-Ordeninge, Des Borgelyken Regiments Binnen Groningen. Zoo en als dezelve nu van Nieuws nagezien, verbetert ende vermeerdert is, by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt der voorsz. Stadt.
 • Hoogesteger, P.
 • Veritable Maniere De Bien Fortifier De M. de Vauban, Avec Vn Traité Préliminaire des Principes de Geométrie. Le tout expliqué d'une maniere nouvelle, sans chifres ou caracteres Alphabetiques, dont on a acoutumé de se servir pour l'intelligence des Figures.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), infanterie, Masman, J.C. [1848 - ]
 • Beaufort, Jhr. P.P. de
 • Bondigh en Waerachtigh Verhael Van het voornaemst voorgevallen aen den Rhijn bysonderlijck in, voor, en omtrent Orsoy, Rhynberck, Weesel, Burick, Rees en Emmeryck. Naeukeurigh opgesocht, en beschreeven van een oogh, en oorgetuyg van het principaelste desselfs, na de oprechte waerheydt.
 • L'Architectvre Militaire Moderne, Ou Fortification: Confirmée par diverses histoires tant anciennes que nouvelles, & enrichie des Figures des principales Forteresses qui sont en l'Europe, par Matthias Dögen, Natif de Drambourg en la Marche. Mise en François par Helie Poirier, Parisien.
 • Tome Premier. Campagne de 1690.
 • Erster Band.
 • Reglement Op Den Guarnisoens-Dienst Voor De Armée, In Dienst Van De Republiek Der Vereenigde Nederlanden. Gearresteerd by het Committé tot de Algemeene zaaken van het Bondgenootschap te Lande, den 8sten Juny 1796. Het Tweede Jaar Der Bataafsche Vryheid.
 • Repelaer van Driel, Jhr. O.A.W.
 • Beginzelen Der Vesting-Bouw; Leerende Hoe men na de hedendaagse manier van versterkingen, alle Regulaire en Irregulaire Vestingen, met hare Buitenwerken, zal Teekenen, Afsteeken en Opbouwen. Beneffens Een kort Vertoog, van het geene men gemeenlyk doen moet, in 't aantasten der Plaatzen. Door Bartholomeus Bruist, Mathematicus tot Zwolle. Tweede Druk.
 • Nederlantsche Historien ofte Geschiedenissen Inhovdende Den gantzen staet, handel, soo vã oorlogen als vrede-handels in onsen tyden begin ende eynde Mede vervattende eenige haerder gebueren handelinge. Beschreuen door Emanvel van Meteren. Ende By hem voor de leste reyse ouersien verbetert ende vermeerdert tot dese tegewordigen wtgank des Jaers Anno 1611.
 • Resolutie Van de Heeren Staaten van Gelderland in dato den 13. Junius 1754. op het subject van de Voogdye, inval Haar Koninglyke Hoogheyd de Vrouwe Gouvernante (geduurende de minderjaarigheyd van Syn Hoogheyd den Heer Erf-Stadhouder of (by desselfs vooroverlyden) van Mevrouwe de Princesse Carolina) iets menschelyks mogt overkomen; Als meede omtrent 't waarneemen van 't Capitainschap Generaal, met en nevens de Instructie daaromtrent voor den Heer Hartog Louïs van Brunswyk.
 • Eerste Deel.
 • Dam van Isselt, G.E.H.W. van