• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • IV. Stück. von J.G. Tielke, Churfürstl. Sächs. Artillerie-Hauptmann.
 • Vleuten, L.C. van
 • Linden, J. van der
 • Eerste Deel.
 • Der Wahre Vauban, oder der von den Teutschen und Holländern verbesserte Französische Ingenieur, worinnen I. die Arithmetic, II. die Geometrie, III. die off- und deffensiv-Kriegs-Bau-Kunst, nach den Grundsäzen des berühmten Herrn von Vauban, deutlich erkläret: nebst einer ganz neuen Methode zur irregulairen Fortification, mathematisch bewiesen und mit vielen Kupfer-Rissen erläutert von Leonhard Christ. Sturm.
 • Eerste Deel. Beginnend met het Geslagt, en geboorte van de Prins, en eindigende met desselfs vertrek nae Duytsland, en met de komst van den Hertog van Alba in de Nederlanden. Tweede Druk.
 • Contenant Cinq Traite's. Cinq Traite's. 1°. De la Construction & de l'employ des Materiaux. 2°. De la Distribution de toutes sortes de Places. 3°. De la maniere de faire les Devis. 4°. Du Toisé des Bâtimens selon la Coûtume de Paris. 5°. Des Us & Coûtumes concernant les Bâtimens & raports des Jurez Experts. Tome Premier.
 • ander Theil. Von Wagenburgt vmb die Veldleger, Wie man die schliessen, sich darein verschantzen, wider auffbrechen, vnnd ein Statt oder Festung mit vortheil Belägern, vmbschantzen, vnd vntergraben soll: Auch welcher gestalt Stätt, Schlösser, vnd andere Gebäuw, in vnd ausserhalb Feindts nöhten, nützlich mögen erbauwet, bewahrt, vnd nach notturfft versehen werden: Vnd was zu einem gantzen Feldzug, an Munition, Personen vnd Vnkosten gehörig. Item, von allerley Geschütz vnd Feuwerwerck, nach Geometrischer art zugebrauchen: Wie man schädliche vnd Lustfeuwer werffen, den Salpeter vnd Puluer zubereiten vnd erhalten soll, vnd wie Zeughäuser verwart, erhalten, vnnd ein gewaltiger Hauff in guter Ordnung, mit nothwendigen Artickeln soll versehen vnnd regiert werden. Alles mit schönen Figuren gezieret vnd an Tag geben, Durch Leonhardt Fronsperger. Allen Kriegszuerständigen auch Bauwmeistern, vnd andern Kunstliebenden, hochnothwendig zu wissen, &.
 • Duin, C.F. van
 • Gerh. Feltmans Aenmerckingen Over Den Articulbrief, Ofte Ordonnantie op de Discipline Militaire, Doorgaens met de nieuwste Placaten en Ordonnantien, als oock met exempelen en applicatie van gewijsde saken bevestigt, en zoo uytvoerlijck gededuceert, dat voor een algemeene crimineele practique kunnen dienen. Met een perfect Register, Den derden druck op de helfte vermeerdert, zynde de vernieuwde Articulbrief van den jare 1705. nevens de oude van den jare 1590, yeder in een colum naest den anderen geplaetst.
 • Traité Des Feux D'Artifice Pour Le Spectacle. Nouvelle Edition, Toute changée, & considérablement augmentée. Par M. F*** D.D.F.D.B.
 • Kruyder, A.J.
 • Jackson, Ch.
 • Schmidt auf Altenstadt, Jhr. J.W.F.
von, Leidsch Studenten Corps
 • Breunese, J.N.
 • Bode, H.P.J.
 • Pauli G.F.P.N. Merulae J.C. Manier Van Procederen, In de Provintien van Hollandt, Zeelandt en West-Vrieslandt, Belangende Civile Zaken: Getrouwlyk en met neerstigheit by een vergadert uit alle Ordonnantien, Privilegien, Instructien, Missiven, Acten, Apostillen, &c. tot dien einde in de honderd jaaren herwaards by de Hooge Overheid, of van wegen de zelve uitgegeven: alles met Civile en Canonyke Rechten, nevens der Rechtsgeleerden zoo nieuwe als oude meeningen bevestigd: Vermeerdert met verscheide Placaten, Resolutien, Ordonnantien, die naderhand uitgegeven zyn; bevestigt met Rechten, Advyzen van Rechtsgeleerden, Sententien van de Hoven van Justitie van Hollandt, Zeelandt, en elders, mitsgaders veele Aanmerkingen van voorname geoeffende Practizyns: ende nu van nieuws merkelyk vermeerdert met Aantekeningen de Hedendaagsche Practyk betreffende, Door Mr. Gerard de Haas. Hier by komt een groot nieuw verbetert Register.
 • Bruijn, M. de
 • dritter Theil, Von Schantzen vnnd Befestunngen Vmb die Feldtläger auffzuwerffen vnd zu schlagen: Auch vom Ritter vnd Reutter Rechten, sampt derselben Bestallung vnd FeldtOrdnung: Von vielen erweglichen Kriegsz Artickeln: Vnd welcher massen Zug vnnd Schlachtordnungen zu Wasser vnd Landt angestellt, Sampt aller Kriegszbefelch vnd ämpter beschreibung. Item, der alten Teutschen, auch der Mitternächtigen vnd anderer frembden Völcker Kriegszordnung, Sitten vnd Gebräuch: Mit eynuerleibten vielen nutzlichen Kriegszanschlägen, Listen vnd Practicken, dem Feindt damit ein vortheil abzunemen. Sampt zeitigem Rath vnd Vberschlag gegen den Erbfeindt zugebrauchen. Alles mit augenscheinlichen schönen Figuren gezieret. Leonhart Fronsperger: Allen Oberkeiten, Befelchshabern vnd Kriegszleuten hohes vnd niders Standts, Auch denen so zu schönen Historien lust haben, sehr nutzlich vnd nötig zu wissen, Dann dergleichen vor nie an tag geben.
 • erster Theil. Von Kayser lichem Kriegszrechten, Malefitz vnd Schuldthändlen, Ordnung vnd Regiment, sampt derselbigen vnd andern hoch oder niderigen Befelch, Bestalltung, Staht vnd Empter, zu Rossz vnd Fusz, an Geschütz vnd Munition, in Zug vnd Schlachtordnung, zu Feldt, Berg, Thal, Wasser vnd Landt, vor oder in Besatzungen, gegen oder von Feinden fürzunemen, Welcher art, sitten, herkommen vnd gebrauch, vnder vnd bey regierung desz Allerdurchleuchtigsten, Groszmächtigsten, Vnüberwindlichsten, vnd Kriegszerfahrnen berühmbtesten Römischen Keysers Carols desz Fünfften, hochlöblichster vnd seligster Gedächtnisz, geübt vnd gebraucht: In zehen Bücher abgetheilt, dergleichen nie ist gesehen worden, von neuwem beschrieben vnd an tag geben, Durch Leonhart Fronsperger. Ietzt von neuwem mit sonderm fleisz vbersehen, vnd an vielen örtern gemehrt vnd gebessert, Auch mit schönen neuwen Figuren vnd Kupfferstücken geziert, sampt ordenlichen Registern.
 • Riesz, C.J.
 • Beschreibung eines kleinen regulairen sechseckichten Kriegs-Platzes von einer neuen und jetzigen gewaltsamen Angrifs mehr proportionirten Erfindung.
 • Lieuwens, A.P.
 • Tractatus De Jurisdictione Militari In Praesidiis Belgicis. Of Verhandelinge Over Het Gezag En Jurisdictie Der Militairen, In de Guarnisoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden. Strekkende tot een vervolg op Het Onderrigt de Judicio Militari in Praesidiis Belgicis Formando. Over het houden van Krygsraad in de Guarnisoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden. Regtelyk gededuceert en met verscheidene Resolutien, Advysen, en andere Stukken in het ligt gegeven, met bydoeninge van eenige Aantekeningen, haar relatie hebbende tot Militaire Zaken. Door Mr. Johan Jacob van Hasselt, Advocaat voor den Hove van Gelderland, en Auditeur Militair te Arnhem.
 • Reglement En Generaele Ordres Voor De Regimenten Infanterie Van Den Staat.
 • Spat, C.
 • Premiere Partie.
 • Gerh. Feltmans Aanmerckingen Over Den Articulbrief, Ofte Ordonnantie op de Discipline Militaire, Doorgaans met de nieuwste Placaten en Ordonnantien, als oock met exempelen en applicatie van gewysde saken bevestigt, en zoo uytvoerlijck gededuceert, dat voor een algemeene crimineele practique kunnen dienen. Met een perfect Register, Den derden druck op de helfte vermeerdert, zynde de vernieuwde Articulbrief van den jare 1705. nevens de oude van den jare 1590, yeder in een colum naast den anderen geplaatst.
 • Histoire De La Campagne Des Prussiens En Hollande En M DCC LXXXVII. Par Théodore Philippe De Pfau, Major-Général Et Quartier-Mestre-Général Au Service Du Roi De Prusse, Chevalier De L'Ordre Pour Le Mérite. Traduite De L'Allemand. Enrichie De Plans Et De Cartes.
 • Renno, J.C.
 • Alvers, H.
 • Het Derde Boeck Der Kryghs-Oeffeninge, VVaer in klaer ende duydelijck wordt aengewesen; voor eerst, de manier en gewoonte van de dracht der Wapenen, onder de Compagnien Guardes van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; 't marcheren en staen in ordre met de Compagnien ende de Regimenten, met verscheyde aenwysingen, om sich in Bataillie of Slagh-ordre te stellen, tegens de Ruyterye.
 • Korte beschrijvinge, ende af-beeldinge van de generale regelen Der Fortificatie, De Artillerie, Munition, ende Vivres, van de Officieren der selver ende hare Commissien, Van de Leger-Aerde-Wallen, de Approchen met het Tegenweer, ende van Vyerwercken. Door Henricvs Hondivs.
 • Donselaar, J.W. van
 • Evenwel, K.J.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Gaillard, A.G.Ch.
 • Nouveau Traité Des Mines Et Des Mines Et Des Contre-Mines. Par M. Prudhomme, Ancien Officier.
 • L'Erudition Universelle Militaire, Ou Analyse Abrégée De Toutes Les Sciences Et Parties Militaires. Par Jean Henri Baron Ecker d'Eckhoff.
 • Kramer, J.J. de
 • II. Stück. von J.G. Tielcke, Churfürstl. Sächszl. Artillerie-Hauptmann.
 • Tielenius-Kruythoff, L.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Barnaart, Jonkheer W.P., artillerie
 • Tome Premier.
 • Spiegel van Staat Des Vereenigde Nederlands. Waar in De Macht en 't Vry Bestier, Van yder der Zeven Verbonde Provincien en haar byzondere Steeden, Zo in Rechten als Regeeringen werd ontvouwd. Aanwyzende Aan, de In, en Uytheemschen, alle de Hooge en Lage Rechtbanken, Collegien en Ampten, dewelke in de zelve, tot dienst van den Staat, en het Recht, zyn ingesteld. Hoe, wanneer en waar, voor de zelve yets te verrichten is. Door Mr: Romyn De Hooghe. Eerste Deel.
 • Voorst tot Voorst, J.J.G. Baron van